ประวัติและโครงสร้างองค์กร

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการรับประกันวินาศภัยเป็นหลัก เริ่มดำเนินธุรกิจ
ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2494 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ บริษัท บ้วนฮงเซ้งประกันภัย จำกัด ต่อมาภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัย 4 ประเภท ได้แก่

ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัย

ประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

     บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท
และเมื่อพิจารณาในส่วนเงินกองทุนตามประกาศนายทะเบียนเรื่องการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยตามระดับความเสี่ยง
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ซึ่งได้กำหนดว่า ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะต้องมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 140 โดยข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนดังกล่าวที่ร้อยละ 497.31 และบริษัทฯ ยังคงมีเงินกองทุนส่วนเกิน
กว่าที่กฏหมายกำหนดเป็นจำนวนถึง 5,832.66 ล้านบาท ถือเป็นเงินกองทุนส่วนเกินซึ่งสามารถรองรับการขยายงานในอนาคต

     บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ที่รับประกันรถยนต์เป็นหลักและเป็นบริษัทฯ แรก ที่ได้รับความไว้วางใจให้จดทะเบียน ภายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันจัดอยู่ในห้าอันดับแรกของบริษัทฯ ที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด


ประวัติบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ

รายนาม ตำแหน่ง
นายเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการ
นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
นางสุวิมล ชยวรประภา กรรมการบริหาร 
นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ กรรมการบริหาร 
นางอัญชุลี คุณวิบูลย์ กรรมการ
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ
ดร.ชัชวลิต สรวารี กรรมการอิสระ 
นางสาวถนอมศรี สินสุขเพิ่มพูน กรรมการ และเลขานุการบริษัท
นายสจวต ไมเคิล แลงด็อน กรรมการ
นายวินัย  วิทวัสการเวช กรรมการอิสระเจ้าหน้าที่บริหาร

รายนาม ตำแหน่ง
นายสุทิพย์ รัตนรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการสายสินไหมรถยนต์
นายประหยัด ฐิตะธรรมกุล รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ & บริหารภาค และ Non Motor
นางวีณา นิรมานสกุล รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี บริหารลูกหนี้ และ Compliance
นายสุรพงศ์ วงษ์โสภณากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบงานและบริการ
นายนุสนธิ นิลวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สินไหมรถยนต์
นางสาวมนทรัตน์ นาวารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารภาค และ Call Center
นายธารา วนลาภพัฒนา SVP ผู้จัดการฝ่าย การลงทุน
นายวิชิระ ลอยชัยภูมิ VP ผู้จัดการฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวอรพิน อนันตรกิตติ VP ผู้จัดการฝ่าย บริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาววลีรัตน์ กุลวิโรจน์ VP ผู้จัดการฝ่าย จัดเก็บเบี้ยประกัน
นายอมรศักดิ์ ศรีมงคลชัย VP ผู้จัดการฝ่าย ตรวจสอบภายใน
นายประสิทธิ์ ดุษฎีสุรพจน์ VP ผู้จัดการฝ่าย การตลาดสายสถาบันการเงิน
นายสุชัย ดารารัตน์ทวี VP ผู้จัดการฝ่าย บัญชี
นายสมบูรณ์ เจริญศรี VP ผู้จัดการฝ่าย อะไหล่
นายคงศักดิ์ ลีละศรชัย VP ผู้จัดการฝ่าย สินไหมรถยนต์กลาง ( ประเมินราคา )
นางสาวศรันยา สอนดี VP ผู้จัดการฝ่าย ธุรการ
นางอาพร ภูริขันติเนตร VP ผู้จัดการฝ่าย การเงิน
นายคมกริช เทียมถนอม VP ผู้จัดการฝ่าย ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพอู่
นายวิเชียร ประทักษากุล VP ผู้จัดการ ภาคใต้
นายดำหริ เถื่อนชื่น VP ผู้จัดการ ภาคเหนือ
นายวีระ ทองแท้ VP ผู้จัดการฝ่าย อัคคีภัย
นางขวัญหทัย ศิริสินสุข VP ผู้จัดการฝ่าย พัฒนาระบบงาน
นางสาวปรียาภรณ์ เจริญกิจ VP ผู้จัดการฝ่าย สื่อสารองค์กร
ดร.ภูดิท มิตรภักดี VP ผู้จัดการศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
นายชาญยุทธ แสงแดง AVP ผู้ช่วยผู้จัดการ  ภาคกลางและภาคตะวันออก
นายวุฒิกร อุทัยแจ่ม AVP รักษาการผู้จัดการภาค  กลางและภาคตะวันออก ด้านสินไหมโครงสร้างองค์กร