ข่าวสารและบทความ

วิธีการชำระเงิน / ขั้นตอนการติดต่อเคลม / ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน

***ระวัง!!! มีมิจฉาชีพไปหลอกขายประกัน เพื่อความมั่นใจขอให้ท่านโปรดชำระเบี้ยประกันโดยตรงกับบริษัทฯ และ เก็บหลักฐานไว้เพื่อการตรวจสอบทุกครั้ง หากมีข้อสงสัยสอบถามโทร. 1596 กด 2***

 

วิธีการชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินได้ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้

 • ชำระที่สำนักงานใหญ่ สินมั่นคง
 • ชำระที่สาขาสินมั่นคง
 • โอนผ่านธนาคาร
 • บัตรเครดิต
 1. ชำระเงินด้วยเงินสดหรือเช็ค ที่บริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัด (มหาชน) ได้ที่ 
  • สำนักงานใหญ่ (ถนนศรีนครินทร์) โทร. 379-3140
  • สาขาสวนมะลิ (ยศเส) โทร 2261646-54, 2250076
  • สาขาดอนเมือง โทร. 5334053, 5334050, 5334059
  • สาขาบางแค โทร. 4543959-66 FAX:5453967
  • สาขารัตนาธิเบศร์ โทร. 9217582-9 FAX:9217581
  • สาขาชลบุรี โทร. (038) 791672-9 FAX : (038) 270363
  • สาขาพิษณุโลก โทร. (055) 216978-82 FAX : (055) 242239
  • สาขาเชียงใหม่ โทร. (053) 409410-8 FAX : (055) 409419
  • สาขาหาดใหญ่ โทร. (074) 343650-8 FAX : (074) 343657 (074) 343659
  • สาขาสุราษฎร์ธานี โทร. (044) 261795-803 FAX : (044) 261804
  • สาขานครปฐม โทร. (034) 284754-6 FAX : (034) 284758 สาขาขอนแก่น โทร. (043) 324720-7 FAX : (043) 324728
 2. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA , Master Card ได้ที่ สำนักงานใหญ่
 3. ชำระเงินด้วยวิธีการโอนเข้าบัญชีของบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ;
  •  ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพัฒนาการ (Br. No. 198) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 198-3-04200-1 
  •  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 080-3-00250-2 (Tr.code :3650) 
  •  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพกรีฑา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 307-0-00444-4
 4. ชำระเงินผ่านทาง www.scbeasy.com (ต้องสมัครเป็นสมาชิกของ scbeasy ก่อน)
  เลขที่บัญชีของ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย (080-3-00250-2) ,ชื่อลูกค้า (เป็นภาษาอังกฤษ) และ CUST_NO (จากเลขที่อ้างอิง ที่จะได้รับในหน้าถัดไป)
 5. ชำระเงินด้วย บริการจัดส่งและจัดเก็บเบี้ยประกันถึงบ้าน (เฉพาะภายในเขตกรุงเทพฯ)

 

ขั้นตอนการติดต่อเคลม สำหรับประกันภัยแต่ละประเภท มีรายละเอียด ดังนี้

 

ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน

ภาคบังคับ
1. ระยะเวลาในการขอรับค่าสินไหมทดแทน
    หลักการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 4 ข้อ 
    1. จ่ายภายใน 7 วัน นับแต่วันรับคำร้องขอ (ม.25)
    2. จ่ายเบื้องต้นไม่เกิน 15,000.-บาท กรณีบาดเจ็บ (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 12)
    3. จ่ายเบื้องต้นไม่เกิน 35,000.-บาท กรณีเสียชีวิต, สูญเสียชีวิต , สูญเสียอวัยวะ , ทุพพลภาพถาวร (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 12) 
    4. จ่ายเบื้องต้นไม่เกิน 50,000.-บาท กรณีบาดเจ็บ ต่อมาเสียชีวิตภายหลัง (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 12) 
    กรณีจ่ายส่วนเกินเบื้องต้น 4 ขั้นตอน 
    1. กรณีบาดเจ็บ จ่ายส่วนเกินให้ครบ 50,000.- บาท ตามบิลโรงพยาบาล + อนามัย
    2. กรณีเสียชีวิต , สูญเสียอวัยวะ , ทุพพลภาพถาวร จ่ายให้ครบ 200,000 บาท
    3. กรณีบาดเจ็บ ต่อมาเสียชีวิต จ่ายค่าบาดเจ็บตามบิลไปแล้วเท่าไร ต้องจ่ายเพิ่มให้ครบ 200,000.-บาท
    4. ต้องพิสูจน์แล้วว่าการเกิดเหตุ ผู้ขับขี่รถประกัน เป็นฝ่ายผิดก่อนจึงจะจ่ายส่วนเกินเบื้องต้นได้ แต่ถ้ามีประกันภัยทั้งสองฝ่าย ไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด

2. เอกสารในการขอรับค่าสินไหม
1. ความเสียหายต่อร่างกาย
                 1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
                 1.2  สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัยแล้วแต่กรณี
2. ความเสียหายต่อชีวิต
                 2.1  สำเนามรณะบัตร
                 2.2  สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะการประสบภัยจากรถ

ภาคสมัครใจ
1. ระยะเวลาในการขอรับค่าสินไหมทดแทน
     1.1 กรณีลูกค้าตั้งเบิกสำนักงานใหญ่
           1-10,000 บาท              จ่าย ทันที
           10,001-50,000 บาท      นัดจ่ายภายใน 7 วัน
           50,001-100,000 บาท    นัดจ่ายภายใน 10 วัน
           100,001 บาท ขึ้นไป       นัดจ่ายภายใน 14 วัน
     1.2 กรณีลูกค้าตั้งเบิกที่สาขาภูมิภาค 
           1-10,000 บาท              จ่าย ทันที
           10,001-50,000 บาท      นัดจ่ายภายใน 7 วัน
           50,001-100,000 บาท    นัดจ่ายภายใน 10 วัน
           100,001 บาท ขึ้นไป       นัดจ่ายภายใน 14 วัน
     
2. เอกสารในการขอรับค่าสินไหม
          1. ใบเสร็จรับเงิน
          2. หลักฐานใบสั่งซ่อม
          3. หลักฐานใบเสนอราคา พร้อมการคุมราคาของพนักงานประเมินราคาของบริษัท
          4. รูปถ่ายขณะจัดซ่อม


การติดต่อบริษัทประกันวินาศภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน ดังนี้

 1. เมื่อมีปัญหาการบริการ โทร. 1596 กด 6 หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน

 2. เมื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้ว หน่วยรับเรื่องร้องเรียนจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด
                2.1 ในกรณีเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ง่ายโดยบริษัทฯเอง บริษัทฯจะแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 2 ชั่วโมง
                2.2 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ร้านอะไหล่ หรือ อู่ เป็นต้น บริษัทฯจะติดต่อกลับอย่างช้าภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อแจ้งผลการแก้ไข
   

.