คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ

รายนาม ตำแหน่ง
นายเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการ
นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
นางสุวิมล ชยวรประภา กรรมการบริหาร 
นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ กรรมการบริหาร 
นางอัญชุลี คุณวิบูลย์ กรรมการ
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ
ดร.ชัชวลิต สรวารี กรรมการอิสระ 
นางสาวถนอมศรี สินสุขเพิ่มพูน กรรมการ และ เลขานุการบริษัท
นายวินัย วิทวัสการเวช กรรมการอิสระ
นางสาวองค์อร สมประสงค์ กรรมการผู้บริหาร

รายนาม ตำแหน่ง
นายสุทิพย์ รัตนรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการสายสินไหมรถยนต์
นายประหยัด ฐิตะธรรมกุล รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ & บริหารภาค และ Non Motor
นางวีณา นิรมานสกุล รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี บริหารลูกหนี้ และ Compliance
นายสุรพงศ์ วงษ์โสภณากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบงาน และ บริการ
นายนุสนธิ นิลวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สินไหมรถยนต์
นางสาวมนทรัตน์ นาวารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารภาค และ Call Center
นายธารา วนลาภพัฒนา SVP ผู้จัดการฝ่าย การลงทุน
นายวิชิระ ลอยชัยภูมิ VP ผู้จัดการฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวอรพิน อนันตรกิตติ VP ผู้จัดการฝ่าย บริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาววลีรัตน์ กุลวิโรจน์ VP ผู้จัดการฝ่าย จัดเก็บเบี้ยประกัน
นายอมรศักดิ์ ศรีมงคลชัย VP ผู้จัดการฝ่าย ตรวจสอบภายใน
นายประสิทธิ์ ดุษฎีสุรพจน์ VP ผู้จัดการฝ่าย การตลาดสายสถาบันการเงิน
นายสุชัย ดารารัตน์ทวี VP ผู้จัดการฝ่าย บัญชี
นางสาวศรันยา สอนดี VP ผู้จัดการฝ่าย บริหารสำนักงาน
นางอาพร ภูริขันติเนตร VP ผู้จัดการฝ่าย การเงิน
นายคมกริช เทียมถนอม VP ผู้จัดการฝ่าย สินไหมรถยนต์กลาง
นายดำหริ เถื่อนชื่น VP ผู้จัดการภาค ภาคเหนือ
นายวิเชียร ประทักษากุล VP ผู้จัดการภาค ภาคใต้
นางสาวปรียาภรณ์ เจริญกิจ VP ผู้จัดการฝ่าย สื่อสารองค์กร
นายวีระ ทองแท้ VP ผู้จัดการฝ่าย อัคคีภัย
นายประชัน มาลาวงศ์  VP ผู้จัดการฝ่าย บริหาร และ กำกับสินไหมภาค
ดร.ภูดิท มิตรภักดี VP ผู้จัดการศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางเอมอร ชูโต VP ผู้จัดการฝ่าย ประกันภัยต่อต่างประเทศ และ ประกันภัยทางทะเล & ขนส่ง
นายวุฒิกร อุทัยแจ่ม AVP รักษาการผู้จัดการภาค ภาคกลาง และ ตะวันออก (สินไหม)
นายชาญยุทธ แสงแดง AVP รักษาการผู้จัดการภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงสร้างองค์กร