คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ

รายนาม ตำแหน่ง
นายเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการ
นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
นางสุวิมล ชยวรประภา กรรมการบริหาร 
นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ กรรมการบริหาร 
นางอัญชุลี คุณวิบูลย์ กรรมการ
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ
ดร.ชัชวลิต สรวารี กรรมการอิสระ 
นางสาวถนอมศรี สินสุขเพิ่มพูน กรรมการ
นางสาวองค์อร สมประสงค์ กรรมการ
ผศ.ดร.ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ กรรมการอิสระผู้บริหาร

รายนาม ตำแหน่ง
นายสุทิพย์ รัตนรัตน์ ที่ปรึกษา สังกัดสำนักกรรมการผู้จัดการ
นายประหยัด ฐิตะธรรมกุล รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ & บริหารภาค และ Non Motor
นางวีณา นิรมานสกุล รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี
นายสุริยนต์ เจริญเศรษฐกุล รองกรรมการผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการ
นายสุรพงศ์ วงษ์โสภณากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบงาน
นายนุสนธิ นิลวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สินไหมรถยนต์ภาค
นางสาวมนทรัตน์ นาวารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารภาค และ Call Center
นายธารา วนลาภพัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ การลงทุน
นายชาญยุทธ แสงแดง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สินไหมรถยนต์กลาง
นายวิชิระ ลอยชัยภูมิ VP ผู้จัดการฝ่าย บริหารงานตัวแทน
นางสาวอรพิน อนันตรกิตติ VP ผู้จัดการฝ่าย บริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาววลีรัตน์ กุลวิโรจน์ VP ผู้จัดการฝ่าย จัดเก็บเบี้ยประกัน
นายอมรศักดิ์ ศรีมงคลชัย VP ผู้จัดการฝ่าย ตรวจสอบภายใน
นายสุชัย ดารารัตน์ทวี VP ผู้จัดการฝ่าย บัญชี
นายประสิทธิ์ ดุษฎีสุรพจน์ VP ผู้จัดการฝ่าย การตลาดสายสถาบันการเงิน
นางสาวศรันยา สอนดี VP ผู้จัดการฝ่าย บริหารสำนักงาน
นางอาพร ภูริขันติเนตร VP ผู้จัดการฝ่าย การเงิน
นายคมกริช เทียมถนอม VP ผู้จัดการฝ่าย สินไหมรถยนต์กลาง
นายดำหริ เถื่อนชื่น VP ผู้จัดการภาค ภาคเหนือ
นายวิเชียร ประทักษากุล VP ผู้จัดการภาค ภาคใต้
นางสาวปรียาภรณ์ เจริญกิจ VP ผู้จัดการฝ่าย สื่อสารองค์กร
นายวีระ ทองแท้ VP ผู้จัดการฝ่าย อัคคีภัย
นายประชัน มาลาวงศ์ VP ผู้จัดการฝ่าย บริหาร และ กำกับสินไหมภาค
ดร.ภูดิท มิตรภักดี VP ผู้จัดการศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางเอมอร ชูโต VP ผู้จัดการฝ่าย ประกันภัยต่อต่างประเทศ และ ประกันภัยทางทะเล & ขนส่ง
นางสาวรชาดา อนิวรรตน์ VP ผู้จัดการฝ่าย คณิตศาสตร์ประกันภัย
นางสาวศิริภรณ์ มั่งจิตร VP ผู้จัดการฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวุฒิกร อุทัยแจ่ม AVP รักษาการผู้จัดการภาค ภาคกลาง และ ตะวันออก(สินไหม)โครงสร้างองค์กร