คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ

รายนาม ตำแหน่ง
นายเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการ
นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
นางสุวิมล ชยวรประภา กรรมการบริหาร 
นางอัญชุลี คุณวิบูลย์ กรรมการ
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ
นางสาวถนอมศรี สินสุขเพิ่มพูน กรรมการ
นางสาวองค์อร สมประสงค์ กรรมการ
ผศ.ดร.ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ กรรมการอิสระ
นายสันทัด สงวนดีกุล กรรมการอิสระ 
นายประหยัด ฐิตะธรรมกุล กรรมการ และกรรมการบริหารผู้บริหาร

รายนาม ตำแหน่ง
นางวีณา นิรมานสกุล รองกรรมการผู้จัดการ การเงินและบัญชี
นายสุริยนต์ เจริญเศรษฐกุล รองกรรมการผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการ
นายสุรพงศ์ วงษ์โสภณากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Digital Technology
นายนุสนธิ นิลวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สินไหมรถยนต์ภาค
นางสาวมนทรัตน์ นาวารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารภาค และ Call Center
นายธารา วนลาภพัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ การลงทุน
นายชาญยุทธ แสงแดง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สินไหมรถยนต์กลาง
นางเอมอร ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ Non Motor
นายณัฐพล จงชนะกิจ SVP ผู้จัดการฝ่าย Business Transformation
นายอมรศักดิ์ ศรีมงคลชัย SVP ผู้จัดการฝ่าย ตรวจสอบภายใน
นายสุชัย ดารารัตน์ทวี SVP ผู้จัดการฝ่าย บัญชี
นายวิชิระ ลอยชัยภูมิ VP ผู้จัดการฝ่าย บริหารงานตัวแทน
นางสาวอรพิน อนันตรกิตติ VP ผู้จัดการฝ่าย บริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาววลีรัตน์ กุลวิโรจน์ VP ผู้จัดการฝ่าย จัดเก็บเบี้ยประกัน
นายประสิทธิ์ ดุษฎีสุรพจน์ VP ผู้จัดการฝ่าย การตลาดสายสถาบันการเงิน
นางสาวศรันยา สอนดี VP ผู้จัดการฝ่าย บริหารสำนักงาน
นางอาพร ภูริขันติเนตร VP ผู้จัดการฝ่าย การเงิน
นายคมกริช เทียมถนอม VP ผู้จัดการฝ่าย สินไหมรถยนต์กลาง
นายวิเชียร ประทักษากุล VP ผู้จัดการฝ่าย บริหารและกำกับสินไหมภาค
นายดำหริ เถื่อนชื่น VP ผู้จัดการภาค ภาคเหนือ
นางสาวปรียาภรณ์ เจริญกิจ VP ผู้จัดการฝ่าย สื่อสารองค์กร
นายวีระ ทองแท้ VP ผู้จัดการฝ่าย อัคคีภัย
ดร.ภูดิท มิตรภักดี VP ผู้จัดการศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางสาวรชาดา อนิวรรตน์ VP ผู้จัดการฝ่าย คณิตศาสตร์ประกันภัย
นางสาวศิริภรณ์ มั่งจิตร VP ผู้จัดการฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวรุจิภา ลุ้ยประเสริฐ VP ผู้จัดการศูนย์ Call Center และ รักษาการผู้จัดการแผนก Tele Marketing
นายวุฒิกร อุทัยแจ่ม AVP รักษาการผู้จัดการภาคกลาง ( สินไหม )โครงสร้างองค์กร