ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : ห้ามขายเหล้าวันไหน ห้ามขายเหล้าให้ใครบ้าง?

ประกันรถยนต์ : ห้ามขายเหล้าวันไหน ห้ามขายเหล้าให้ใครบ้าง?

 

วันหยุดเทศกาลประจำปีของไทยมีมากมายหลายรูปแบบ ทั้งวันครบรอบในโอกาสต่างๆ ของบุคคลสำคัญในบ้านเมือง วันครบรอบเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ของประเทศ รวมไปถึงวันสำคัญทางศาสนา ซึ่งในปัจจุบันได้มีกฎหมายออกมาควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากมายหลายฉบับ (เมาแล้วขับโทษปรับเท่าไร? ไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ได้หรือไม่? ) ทั้งการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโอกาสต่างๆ การห้ามขายสุราให้กับบุคคลเฉพาะกลุ่ม และห้ามโฆษณาการจำหน่ายสุราในสื่อต่างๆ รายละเอียดจะเป็นอย่างไร สินมั่นคง ประกันรถยนต์ มีข้อมูลมาฝากค่ะ

 


 

 

ห้ามขายเหล้าวันไหนบ้าง

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง “กำหนดวันห้ามขายเครื่องแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558” ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ระบุว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ” 

หากผู้ใดฝ่าฝืนขายเหล้า จะถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ถ้าพบเห็นการกระทำผิดร้องเรียนได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 หรือ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร. 02 590 3342

 

ขายสุราเวลาไหนได้บ้าง

ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 ระบุโทษของการฝ่าฝืนว่ามีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีช่วงเวลาที่อนุญาตให้ขายได้เฉพาะ 2 ช่วงเวลา ดังนี้
    • 11.00 - 14.00 น. 
    • 17.00 - 24.00 น.

 

 

 

วันพระ ห้ามขายเหล้ากี่โมง 

ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั้งขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักรตลอด 24 ชั่วโมง (เริ่มนับตั้งแต่หลังเวลา 24.00 น. ของวันก่อนหน้าไปจนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ห้าม) ยกเว้น 2 กรณี ที่สามารถขายสุราวันพระได้ คือ
    • การขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ
    • ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือตัวแทนของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าไปยังผู้ขายซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสุรา

 

วันเลือกตั้งห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดการเลือกตั้ง แต่มีข้ออนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในเวลาอื่น ในกรณีที่ขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ และขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามกำหนดเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

 

 

ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 หากมีการละเมิดกฎหมาย จะมีโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ หากเป็นการเชิญชวนให้ดื่มเครื่องดื่มแอกอฮอล์ จะเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามซื้อสุรา

ในยุคก่อนอาจจะเคยเห็นภาพผู้ใหญ่ใช้เด็กไปซื้อเหล้าหรือสุรา แต่ในปัจจุบันกฎหมายได้ครอบคลุมถึงการห้ามบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่มีสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ รวมถึงผู้ที่อยู่ในอาการมึนเมาจนคุมสติไม่อยู่ ตามศัพท์กฎหมายที่เรียกว่า “ครองสติไม่ได้” ก็ไม่อนุญาตให้จำหน่ายแก่คนกลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน

 

 

ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 ระบุว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม” เว้นแต่การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใด ๆ ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทสามารถทำได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เว้นแต่เป็นการปรากฎของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเท่านั้น

หากทำผิดในเรื่องการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใด ๆ ในกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 หมวด 7 บทกำหนดโทษ มาตรา 43 ระบุไว้ว่า ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 32 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร ผิดกฎหมาย

    1. อวดอ้าง โฆษณาสรรพคุณว่าการดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้สุขภาพและชีวิตดี
    2. ใช้ผู้มีชื่อเสียง ดารา นักร้อง นักกีฬา หรือเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เป็นผู้โฆษณา
    3. แสดงภาพสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
    4. ชักจูงเชิญชวันให้ซื้อ
    5. ให้รางวัลของแถม ชิงโชค
    6. ใช้ภาพการ์ตูน
    7. โฆษณาเกินเวลา 22.00 - 05.00 น.

 

โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร ตามกฎหมายกำหนด

    1. ให้ข่าวสารความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม และไม่แสดงภาพสินค้า ยกเว้น ภาพสัญลักษณ์ หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิต
    2. โฆษณาที่ถ่ายทอดสดจากต่างประเทศ เช่น ถ่ายทอดสดฟุตบอลที่เห็นสัญลักษณ์สินค้า

 

 

ประกันรถยนต์ตามโปรไฟล์  ..โปรไฟล์ยิ่งดี ความเสี่ยงยิ่งต่ำ เบี้ยยิ่งถูก.. โปรไฟล์คุณอาจดีกว่าที่คุณคิด เบี้ยเริ่มต้นเพียง 6,999 บาท ประกันประเภท 1 ซ่อมอู่ ที่เบี้ยประกันภัยสอดคล้องกับข้อมูลผู้ซื้อประกัน แม้จะเป็นรถประเภทเดียวกัน มียี่ห้อ รุ่นรถ ปีเดียวกัน แต่อัตราเบี้ยจะแตกต่างกันตามโปรไฟล์ หรือปัจจัยความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละคน และยังถูกลงได้อีก หากเลือกแบบมีดีดัก และระบุชื่อผู้ขับขี่ (ลดสูงสุดเหลือเพียง 3,999 บาท) ผู้ที่มีโปรไฟล์ดี หรือความเสี่ยงน้อย เบี้ยประกันรถยนต์ก็จะยิ่งถูกตามไปด้วย ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกเรื่อง ทั้งความเสียหายต่อตัวรถยนต์หรือบุคคลภายนอก รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม เช็กโปรไฟล์ของคุณได้ที่นี่ https://smkall.smk.co.th สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก www.smk.co.th/productmotordetail/20 หรือ โทร. 1596 ตลอด 24 ชั่วโมง Line : smkinsurance และสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://smkinsurance.blogspot.com