ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : ใครรับผิดชอบความเสียหายจากรถที่ไม่ทำประกัน?

ประกันรถยนต์ : ใครรับผิดชอบความเสียหายจากรถที่ไม่ทำประกัน?

การทำประกันรถยนต์ต้องเสียค่าเบี้ยในอัตราที่สูง บางครั้งก็ไม่ได้เคลมเลย หลายท่านอาจสงสัยว่า ถ้าไม่ทำประกันภัยรถยนต์จะมีผลเสียอย่างไรบ้าง ในกรณีรถคันนั้นไปก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ประสบภัย สินมั่นคงประกันภัย ประกันรถยนต์ ขอสรุปความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง

ตามความเห็นของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้อธิบายสรุปไว้ว่า กฎหมายกำหนดให้เจ้าของรถมีหน้าที่ต้องทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หากกรณีที่เจ้าของรถไม่ได้ทำประกันภัยรถยนต์ แล้วไปขับชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่น เจ้าของรถต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นเอง

ถ้าผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ เจ้าของรถก็ต้องรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาล หรือถ้าเสียชีวิตต้องรับผิดชอบค่าปลงศพอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้ กล่าวคือ กรณีบาดเจ็บจ่ายเท่าที่รักษาจริงไม่เกิน 30,000 บาท ส่วนกรณีเสียชีวิตจ่าย 35,000 บาท หากน้อยกว่านี้ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยสามารถมาขอรับส่วนที่ขาดอยู่ได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

เมื่อกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจ่ายไปแล้ว กฎหมายกำหนดให้นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีหน้าที่เรียกเงินตามจำนวนที่ได้จ่ายไปคืนจากเจ้าของรถ พร้อมเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้นที่จ่ายจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเพื่อเข้าสมทบอีกต่างหาก ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากนายทะเบียน

ส่วนกรณีเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่มีคู่กรณี หากรถคันดังกล่าวมีประกันภัย พ.ร.บ. สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ โดยผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองความเสียหายไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้น กรณีค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท

สรุปแล้ว ถ้ารถคันใดไม่ได้ทำประกันภัย เจ้าของรถก็จะต้องรับผิดชอบความเสี่ยง และความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงจะได้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมาช่วยจ่ายไปก่อน แต่ก็ต้องโดนเรียกเก็บเงินคืนอยู่ดี การประทำประกันภัยไว้ล่วงหน้าจึงช่วยลดความสูญเสียนี้อย่างมาก และยังแสดงถึงรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมอีกด้วย

สนใจเลือกทำประกันภัยรถยนต์ วางใจเลือกสินมั่นคงประกันภัย ..ประกันรถ ประกันเวลา.. ด้วยเบี้ยที่ไม่แพง พร้อมบริการสะดวก รวดเร็ว โทร 1596 หรือ www.smk.co.th

";