กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะสื่อสารกับท่านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ท่านทราบถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการอย่างเปิดเผย โปร่งใส และตรงไปตรงมา บริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้ผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อ Covid-19 และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้รับทราบถึงขั้นตอนในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ รวมถึงสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ความคืบหน้า และข้อมูลอันสำคัญ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์: www.smk.co.th Line: @smkinsurance Facebook: www.facebook.com/smkinsurance สาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ และหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ ต่อไป
*************************************************