เกี่ยวกับสินมั่นคง

ประวัติ

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการรับประกันวินาศภัยเป็นหลักเริ่มดำเนินธุรกิจ
ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2494 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ บริษัท บ้วนฮงเซ้งประกันภัย จำกัด ต่อมาภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัย 4 ประเภท ได้แก่

ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัย

ประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท

และเมื่อพิจารณาในส่วนเงินกองทุนตามประกาศนายทะเบียนเรื่องการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยตามระดับความเสี่ยง
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ซึ่งได้กำหนดว่า ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะต้องมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 140 โดยข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนดังกล่าวที่ร้อยละ 497.31 และบริษัทฯ ยังคงมีเงินกองทุน
ส่วนเกินกว่าที่กฏหมายกำหนดเป็นจำนวนถึง 5,832.66 ล้านบาท ถือเป็นเงินกองทุนส่วนเกินซึ่งสามารถรองรับการขยายงานในอนาคต

     บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันรถยนต์เป็นหลักและเป็นบริษัทฯ แรกที่ได้รับความไว้วางใจให้จดทะเบียน

ภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันจัดอยู่ในห้าอันดับแรกของบริษัทฯ ที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด


ประวัติบริษัท