โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ

รายนาม ตำแหน่ง
นายเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการ
นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
นางสุวิมล ชยวรประภา กรรมการบริหาร 
นางอัญชุลี คุณวิบูลย์ กรรมการ
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ
นางสาวถนอมศรี สินสุขเพิ่มพูน กรรมการ
นางสาวองค์อร สมประสงค์ กรรมการ
ผศ.ดร.ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ กรรมการอิสระ
นายสันทัด สงวนดีกุล กรรมการอิสระ 
นายประหยัด ฐิตะธรรมกุล กรรมการ และกรรมการบริหารผู้บริหาร

รายนาม ตำแหน่ง
นางวีณา นิรมานสกุล ที่ปรึกษา
นายสุริยนต์ เจริญเศรษฐกุล รองกรรมการผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการ
นายสุรพงศ์ วงษ์โสภณากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Digital Technology
นางสาวมนทรัตน์ นาวารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารภาค และ Call Center
นายธารา วนลาภพัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ การลงทุน
นายชาญยุทธ แสงแดง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สินไหมรถยนต์กลาง
นายสุชัย ดารารัตน์ทวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชี
นายณัฐพล จงชนะกิจ SVP ผู้จัดการฝ่าย Business Transformation
นายอมรศักดิ์ ศรีมงคลชัย SVP ผู้จัดการฝ่าย ตรวจสอบภายใน
นายวิชิระ ลอยชัยภูมิ VP ผู้จัดการฝ่าย บริหารงานตัวแทน
นางสาวอรพิน อนันตรกิตติ VP ผู้จัดการฝ่าย บริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาววลีรัตน์ กุลวิโรจน์ VP ผู้จัดการฝ่าย จัดเก็บเบี้ยประกัน
นายประสิทธิ์ ดุษฎีสุรพจน์ VP ผู้จัดการฝ่าย การตลาดสายสถาบันการเงิน
นางสาวศรันยา สอนดี VP ผู้จัดการฝ่าย บริหารสำนักงาน
นางอาพร ภูริขันติเนตร VP ผู้จัดการฝ่าย การเงิน
นายคมกริช เทียมถนอม VP ผู้จัดการฝ่าย สินไหมรถยนต์กลาง
นายวิเชียร ประทักษากุล VP ผู้จัดการฝ่าย บริหารและกำกับสินไหมภาค 1, 3, 6, 7 และแผนกติดตามรถหาย
นายดำหริ เถื่อนชื่น VP ผู้จัดการฝ่าย บริหารและกำกับสินไหมภาค 2, 4, 5, 8
นางสาวปรียาภรณ์ เจริญกิจ VP ผู้จัดการฝ่าย สื่อสารองค์กร
ดร.ภูดิท มิตรภักดี VP ผู้จัดการศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางสาวศิริภรณ์ มั่งจิตร VP ผู้จัดการฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวรุจิภา ลุ้ยประเสริฐ VP ผู้จัดการศูนย์ Call Center และ รักษาการผู้จัดการแผนก Tele Marketing
นายส่งเสริม สุทธิปัญญา VP ผู้จัดการฝ่าย กฎหมายสายสำนักกรรมการผู้จัดการ
นายอรรถชัย วิศิษฎ์สรอรรถ VP ผู้จัดการฝ่าย บัญชี
นายวุฒิกร อุทัยแจ่ม AVP  รักษาการผู้จัดการภาคใต้ ( สินไหม )โครงสร้างองค์กร