โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ

รายนาม ตำแหน่ง
นายเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการ
นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ กรรมการ
นางสุวิมล ชยวรประภา กรรมการ 
นางอัญชุลี คุณวิบูลย์ กรรมการ
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ
นางสาวถนอมศรี สินสุขเพิ่มพูน กรรมการ
ผศ.ดร.ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ กรรมการอิสระ
นายสันทัด สงวนดีกุล กรรมการอิสระ 
นายประหยัด ฐิตะธรรมกุล กรรมการผู้บริหาร

รายนาม ตำแหน่ง
นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ กรรมการผู้จัดการ
นางวีณา นิรมานสกุล ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
นายสุรพงศ์ วงษ์โสภณากุล ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
นายสุริยนต์ เจริญเศรษฐกุล รองกรรมการผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการ
นางสาวมนทรัตน์ นาวารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารภาค และ Call Center
นายชาญยุทธ แสงแดง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สินไหมรถยนต์กลาง
นายสุชัย ดารารัตน์ทวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชี
นายอมรศักดิ์ ศรีมงคลชัย SVP ผู้จัดการฝ่าย ตรวจสอบภายใน
นางสาวอรพิน อนันตรกิตติ VP ผู้จัดการฝ่าย บริหารทรัพยากรบุคคล
นายประสิทธิ์ ดุษฎีสุรพจน์ VP ผู้จัดการฝ่าย การตลาดสายสถาบันการเงิน
นางสาวศรันยา สอนดี VP ผู้จัดการฝ่าย บริหารสำนักงาน
นางอาพร ภูริขันติเนตร VP ผู้จัดการฝ่าย การเงิน
นายคมกริช เทียมถนอม VP ผู้จัดการฝ่าย สินไหมรถยนต์กลาง
นายวิเชียร ประทักษากุล VP ผู้จัดการฝ่าย บริหารและกำกับสินไหมภาค 1, 3, 6, 7 และแผนกติดตามรถหาย
นายดำหริ เถื่อนชื่น VP ผู้จัดการฝ่าย บริหารและกำกับสินไหมภาค 2, 4, 5, 8
นางสาวปรียาภรณ์ เจริญกิจ VP ผู้จัดการฝ่าย สื่อสารองค์กร
นางสาวศิริภรณ์ มั่งจิตร VP ผู้จัดการฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวรุจิภา ลุ้ยประเสริฐ VP ผู้จัดการศูนย์ Call Center และ รักษาการผู้จัดการแผนก Tele Marketing
นายส่งเสริม สุทธิปัญญา VP ผู้จัดการฝ่าย กฎหมายสายสำนักกรรมการผู้จัดการ
นายวุฒิกร อุทัยแจ่ม AVP  รักษาการผู้จัดการภาคใต้ ( สินไหม )โครงสร้างองค์กร