ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์: ความคุ้มครองเบื้องต้นตาม พ.ร.บ. มีอะไรบ้าง

ประกันรถยนต์: ความคุ้มครองเบื้องต้นตาม พ.ร.บ. มีอะไรบ้าง

การประกันภัยภาคบังคับ หรือที่เรียกกันว่า “ ประกันภัย พ.ร.บ. ” คือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพราะเหตุประสบภัยจากรถ หลายท่านอาจสงสัยว่า ความคุ้มครองในเบื้องต้นตาม พ.ร.บ. นี้มีอะไรบ้าง สินมั่นคงประกันภัย ประกันรถยนต์ จึงนำรายละเอียดเรื่องนี้ ตามความเห็นของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มาอธิบายสรุป ตามรายละเอียดด้านล่างนี้


ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองเบื้องต้นในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด ผู้ประสบภัย/ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย จะได้รับการชดใช้ภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทได้รับคำร้องขอค่าเสียหายดังกล่าว ซึ่งเรียกว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น” โดยมีจำนวนเงิน ดังต่อไปนี้


1. กรณีบาดเจ็บ จะได้รักการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน

2. กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย (ทุพพลภาพ) อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน

(ก) ตาบอด

(ข) หูหนวก

(ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด

(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์

(จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว

(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด

(ช) จิตพิการอย่างติดตัว

(ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร

3. กรณีบาดเจ็บจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตาม ข้อ 1. และต่อมาทุพพลภาพตาม ข้อ 2. รวมกันแล้วจะไม่เกิน 65,000 บาท ต่อหนึ่งคน

4. กรณีเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน

5. กรณีเสียชีวิต ภายหลังการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ตามข้อ 1 รวมกันไม่เกิน 65,000 บาท ต่อหนึ่งคน

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. จะเน้นให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัย แต่อาจไม่ครอบคลุมถึงรถยนต์ของผู้ขับขี่ การทำประกันภัยรถยนต์เพิ่มเติม โดยเฉพาะประกันภัยชั้น 1 ซึ่งจะดูแลไปถึงผู้ขับขี่ และรถยนต์ ช่วยให้อุ่นใจในการเดินทางมากขึ้น เลือกทำประกันรถยนต์กับบริษัทที่ไว้วางใจได้ มีอู่ที่พร้อมให้บริการอย่างสะดวกสบาย และแพคเกจ การประกันภัยที่หลากหลาย...เลือกสินมั่นคงประกันภัย ..ประกันรถ ประกันเวลา.. วางใจทำประกันรถยนต์กับเรา ด้วยเบี้ยที่ไม่แพง พร้อมบริการที่สะดวก รวดเร็ว โทร 1596 หรือ www.smk.co.th

***รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี้***