ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : ระบบตัดแต้มการขับขี่มาแล้ว...ตัดครบโดนพักใบขับขี่

ประกันรถยนต์ : ระบบตัดแต้มการขับขี่มาแล้ว...ตัดครบโดนพักใบขับขี่

เมื่อระบบตัดแต้มใบขับขี่ หรือระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ จะมีผลบังคับใช้ อีก 90 วัน หลังจากวันที่ 19 ธันวาคม 2562  หรือในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ (เมษายน 2563)  ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก 2562  จะมีผลต่อผู้ขับขี่ทุกท่านอย่างไร และเราจะเตรียมตัวรับกับระบบคะแนนนี้อย่างไร   สินมั่นคง ประกันรถยนต์ มีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้

 

การกำหนดคะแนน

จะใช้บังคับเฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่เท่านั้น ไม่ว่าจะมีกี่ใบก็ตาม แต่ละคนจะได้รับคนละ 12 คะแนน เมื่อทำผิดในข้อหาที่กำหนดจะถูกตัดคะแนนตามข้อหานั้นๆ

 

 

การตัดคะแนน เกณฑ์ในการตัดแต้มใบขับขี่ 

ข้อหาที่มีการตัดคะแนน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 

ตัด 1  คะแนน  ข้อหา ขับรถในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่, ขับรถยนต์โดยไม่รัดเข็มขัดนิรภัย, ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย หรือยินยอมให้ผู้โดยสารซ้อนท้าย โดยไม่สวมหมวกนิรภัย, ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร, ไม่ชำระค่าปรับโดยไม่มีเหตุอันสมควร, ขับรถด้วยอัตราความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด, ขับรถไม่หลบรถฉุกเฉินโดยไม่มีเหตุอันสมควร, ขับรถไม่หยุดให้คนเดินข้ามทาง ณ ทางข้าม  

 

ตัด 2 คะแนน ข้อหาขับรถฝ่าฝืนสัญญาณจราจรไฟแดง, ขับรถฝ่าฝืนทิศทางเดินรถ (ย้อนศร), ขับขี่โดยประมาท หรือน่าหวาดเสียว อันอาจเป็นอันตรายแก่บุคคล หรือทรัพย์สิน, ขับรถในระหว่างที่ใบอนุญาตถูกสั่งยึด ถูกสั่งพักใช้ หรือถูกสั่งเพิกถอน

 

ตัด 3 คะแนน ข้อหาขับรถในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ, ขับขี่ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา, จัด สนับสนุน หรือส่งเสริม การแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต, ขับรถก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่น และไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือตามสมควร ไม่แสดงตน และไม่แจ้งเหตุต่อตำรวจที่ใกล้เคียงทันที  

 

ตัด 4 คะแนน ข้อหาขับรถในขณะเมาสุรา หรือเมาของอย่างอื่น, ขับรถในขณะเสพยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท, ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย หรือความเดือดร้อนของผู้อื่น, แข่งรถในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต


-  กรณีที่กระทำผิดครั้งเดียวและเป็นความผิดหลายข้อหา ให้ตัดคะแนนตามจำนวนคะแนนที่กำหนดของแต่ละข้อหา เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 8 คะแนนสำหรับการกระทำผิดครั้งนั้น 


- ในกรณีพบตัวผู้ขับขี่ที่กระทำผิดให้ตัดคะแนนผู้นั้น ถ้าไม่พบตัวให้ตัดคะแนนเจ้าของ หรือผู้ครอบครองรถ ยกเว้นรถนิติบุคคลไม่ต้องถูกตัดคะแนนใบสั่ง


- จะเริ่มตัดคะแนนวันที่ชำระค่าปรับ กรณีไม่ชำระค่าปรับ การตัดคะแนนให้มีผลในวันที่พ้นกำหนดชำระในหนังสือการแจ้งเตือน ส่วนคดีที่มีการฟ้องร้องต่อศาล จะตัดคะแนนเมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุด

 

 

 

บทลงโทษ

- สำหรับผู้ขับขี่ที่ถูกตัดคะแนนจนหมด 12 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน ระหว่างนี้หากกระทำผิดจะถูกบันทึกคะแนนแล้วตัดภายหลัง เมื่อครบ 1 ปี จะได้คะแนนกลับคืนนับจากวันที่เริ่มถูกตัดคะแนน


- กรณีถูกสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน เมื่อพ้นกำหนดและผ่านการอบรมจาก ขบ.จะได้คืน 12 คะแนน เมื่อพ้นกำหนดแต่ไม่ผ่านการอบรม จะได้คืน 8 คะแนน และหากไม่ทำผิดอีกจะได้คืนอีกปีละ 2 คะแนน


- กรณีผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจรตามหลักสูตรที่ ตร.และ ขบ. กำหนด เพื่อขอคืนคะแนนโดยให้มีสิทธิอบรมเพียงปีละ 1 ครั้ง จะมีการติดตามประเมินผล รวมทั้งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อหาความผิดที่มีการตัดคะแนน อย่างน้อยทุกระยะเวลา 2 ปี


- ผู้ขับรถที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ จะถูกดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ มีความผิดตามกฎหมาย โดยรถส่วนบุคคล โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ส่วนรถตามกฎหมายขนส่ง จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท


- หากโดนพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 3 ครั้ง ภายใน 3 ปี จะโดนพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 1 ปี


- หากโดนพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ซ้ำอีกภายใน 1 ปี จะโดนเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งต้องรอ 5 ปี ถึงจะสามารถทำใบขับขี่ใหม่ได้


 

 

การอบรมคืนคะแนน (การอบรมคืนแต้มใบขับขี่ )

- เป็นการอบรมของกรมขนส่งทางบกซึ่งผู้อบรมต้องชำระค่าอบรมเอง

- เป็นการอบรมที่กรมขนส่งทางบก มอบหมายให้ โรงเรียนสอนขับรถ ที่กรมให้การเห็นชอบเป็นผู้ดำเนินการอบรมแทน

- เมื่อถูกตัดเหลือ 6 คะแนน สามารถอบรมเพื่อรับคะแนนคืนได้ โดยมีสิทธิอบรมปีละ 1 ครั้ง

-  เมื่อถูกตัดเหลือ 0 คะแนน สามารถอบรมเพื่อให้ได้คืน 12 คะแนนได้

 

อีกไม่นานจะเริ่มระบบตัดแต้มกันแล้ว เตรียมตัวให้พร้อมกับระบบใหม่นี้ ด้วยการขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เคารพกฎจราจร ไม่ฝ่าฝืน เพียงเท่านี้ก็จะไม่ถูกตัดแต้ม จนต้องถูกพักใช้ใบขับขี่ ให้เสียเวลา
แล้วอย่าลืม นำโปรไฟล์ดีฯ ของคุณ มาเป็นส่วนลด อยากรู้ว่าโปรไฟล์ของคุณมีพาวเวอร์แค่ไหน 
คลิก http://bit.ly/34hQBJR  หรือแอปฯ SMK aLL
iOS >>> https://apps.apple.com/th/app/smk-all/id1475779913
Android >>> https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.smk.smkall

สินมั่นคงประกันภัย ..ประกันรถ ประกันเวลา..  โทร. 1596


ที่มา : thairath.co.th
Photo source: freepik.com