ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : มีเหตุจำเป็นออกนอกบ้าน ในช่วงเวลา“เคอร์ฟิว”ทำอย่างไร?

ประกันรถยนต์ :  มีเหตุจำเป็นออกนอกบ้าน ในช่วงเวลา“เคอร์ฟิว”ทำอย่างไร?

 

ด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการ “เคอร์ฟิว” ห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 - 04.00 น. ตั้งแต่ 3 เม.ย.  ผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วก็ยังพบผู้ทำผิดฝ่าฝืน "เคอร์ฟิว" อยู่ ซึ่งผู้ฝ่าฝืนมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  แต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับบางอาชีพ ที่สามารถขออนุญาตเดินทางในช่วงเวลา "เคอร์ฟิว" ได้ จะมีอาชีพไหนบ้าง? และต้องขออนุญาติอย่างไร? สินมั่นคง ประกันรถยนต์ มีรายละเอียดเรื่องนี้มาบอกกัน

 

จากคำสั่ง ประกาศเคอร์ฟิว พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นั้นมีรายละเอียดระบุว่า “ ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. เริ่มวันที่ 3 เมษายน 2563 เว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่ง พัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การเข้า-ออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติหรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน "


หลายคนที่ไม่มีเหตุจำเป็น และไม่มีมีภาระหน้าที่ดังกล่าว ไม่ควรออกนอกบ้านในช่วงเวลาที่กำหนด ควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และถือเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส แต่ก็ยังข้อยกเว้นสำหรับ3 กลุ่มอาชีพ ที่ให้ออกนอกที่พักในช่วง "เคอร์ฟิว" ได้  ได้แก่

 

 

1. กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ 

ข้าราชการ, พนักงานของรัฐ, ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานที่ต้องขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ พร้อมทั้งหนังสือรับรองความจำเป็น หรือหลักฐานอื่น โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองได้ที่ https://bit.ly/2Vq70sV

 

 

2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

แพทย์, พยาบาล, บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงาน, หน่วยกู้ชีพ, กู้ภัย, ผู้ป่วย ญาติหรือเพื่อนของผู้ป่วย หรือผู้ดูแลผู้ป่วย ต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรแสดงตัวอื่นๆ และหากในกรณีเป็นผู้ป่วยให้แสดงใบนัดแพทย์ ใบรับรองแพทย์ บัตรโรงพยาบาล หนังสือรับรองความจำเป็น หรือหลักฐานอื่น


โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองได้ที่ 

- หากเป็นแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลรัฐ เป็นข้าราชการ แบบฟอร์มหนังสือรับรองหน่วยงานรัฐ  https://bit.ly/2Vq70sV

- หากเป็นบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนให้ใช้แบบฟอร์มสำหรับเอกชน/ห้างร้าน https://bit.ly/2RsClJZ

- ส่วนผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ให้ใช้แบบฟอร์มสำหรับประชาชนทั่วไปแบบคำขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไป (ถ้าจำเป็น) https://bit.ly/34w4Xaw

 

 

3. ประชาชน/เอกชน

เจ้าหน้าที่ธนาคารหรือตลาดหุ้น, พนักงานขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ยา และเวชภัณฑ์,  พนักงานขนส่งเชื้อเพลิง, พนักงานประกันภัย, พนักงานส่งของเดลิเวอรี่, พนักงานขนส่งพัสดุภัณฑ์, ช่างซ่อมบำรุง, การเข้าออกเวรผลัดกลางคืน, การเดินทางมาจากหรือไปยังสนามบิน บุคคลกลุ่มนี้ต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ พร้อมทั้งหนังสือรับรองจากบริษัทหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทาง หรือเอกสารรับรองความจำเป็นอื่นๆ 

- แบบฟอร์มหนังสือรับรองเอกชน/ห้างร้าน https://bit.ly/2RsClJZ

- แบบคำขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไป (ถ้าจำเป็น) https://bit.ly/34w4Xaw

- แบบคำขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไป (ถ้าจำเป็น) ในพื้นที่กรุงเทพฯ https://bit.ly/2V2rRTT

- แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต https://bit.ly/2VlF9dd โดยสามารถขออนุญาตได้ที่ผู้อำนวยการเขต หรือสถานีตำรวจในท้องที่

 

**หากเรามีเหตุจำเป็นฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วยกะทันหันในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถโทร 1669 หรือ ออกนอกเคหสถานได้โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจได้เลย**

ในช่วงวิกฤตนี้เราทุกคนต้องร่วมกัน งดการออกนอกบ้านให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้  เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ โดยเฉพาะช่วงเวลา "เคอร์ฟิว" หลัง 4 ทุ่ม หากเราไม่มีความจำเป็น ก็ไม่ควรออกนอกที่พัก หากเราร่วมมือกันทุกคน จะช่วยให้เราผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน

เมื่อเราเดินทางน้อยลง ใช้รถน้อยลง จะเสียค่าเบี้ยประกันแพงทำไม? 
ประกันรถยนต์ตามไมล์ ยกกำลังสอง ...คืนไมล์ คืนเงิน... คือคำตอบ ประกันชั้น 1 สำหรับคนขับน้อย เบี้ยประกันถูกกว่า แถมยังได้ค่าเบี้ยประกันคืนอีก เมื่อใช้แอปพลิเคชัน SMK Drive safe & save คืนเงินสูงสุดถึง 15%  
คลิกเลย www.smk.co.th/premotor.aspx หรือ โทร 1596 
สินมั่นคงประกันภัย ..ประกันรถ ประกันเวลา..

Photo source: freepik.com