ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงสนับสนุนนิตยสารหมอชาวบ้านให้แก่ ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล

สินมั่นคงสนับสนุนนิตยสารหมอชาวบ้านให้แก่ ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล

 

สินมั่นคงประกันสุขภาพ สนับสนุนการจัดส่งนิตยสารหมอชาวบ้าน ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 20 แห่ง 20 ตำบล ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและใต้ ตั้งแต่ฉบับเดือนสิงหาคม 2563 ถึงกรกฎาคม 2564 เป็นระยะเวลา 1 ปี รวมทั้งสิ้น 240 เล่มต่อปี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในชุมชน รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และประกันสุขภาพของบริษัทฯ ให้เผยแพร่ไปยังชุมชนรอบนอกอีกด้วย