ข่าวสารและบทความ

พิธีมอบรางวัลพนักงานปฏิบัติงานครบ 20 ปี

พิธีมอบรางวัลพนักงานปฏิบัติงานครบ 20 ปี

เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มอบรางวัลให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 20 ปีในปี 2560 จำนวน 24 ท่าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พนักงานร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพสูง โดยได้รับเกียรติจากคุณเรืองเดช ดุษฏีสุรพจน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ และคุณสุวิมล ชยวรประภา กรรมการบริหาร เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมชั้น 10 สำนักงานใหญ่สินมั่นคงประกันภัย