ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : ไม่มีใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่หมดอายุ เสียค่าปรับเท่าไร?

ประกันรถยนต์ : ไม่มีใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่หมดอายุ เสียค่าปรับเท่าไร?

“ใบขับขี่รถยนต์” นับเป็นเอกสารสำคัญสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ทุกประเภทต้องมีติดตัวไว้ทุกครั้งขณะขับรถตาม กฎหมาย ( ทำใบขับขี่รถแต่ละประเภทต้องอายุเท่าไร? ) แต่มีหลายครั้งที่อาจหลงลืมนำติดตัวไปด้วยหรือใบอนุญาตขับรถยนต์อาจหมดอายุ และต้องได้รับโทษปรับหรือจำคุกหากถูกเรียกตรวจ หากไม่มีใบขับขี่รถยนต์ขณะขับขี่หรือใบขับขี่หมดอายุ จะต้องเสียค่าปรับอย่างไร เท่าไรบ้าง สินมั่นคง ประกันรถยนต์ มีข้อมูลมาบอกต่อค่ะ

 

ในทางกฎหมายแล้ว ได้กำหนดบทลงโทษกรณีไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ไว้ใน พรบ. 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 บังคับใช้กับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทั่วไป และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522 บังคับใช้กับรถบรรทุก หรือรถขนาดใหญ่เพื่อการพาณิชย์ ( www.dlt.go.th/th/dlt-knowledge/view.php?_did=114 ) ซึ่งได้กำหนดบทลงโทษไว้ดังนี้

 

 

 

1. ไม่มีใบขับขี่รถยนต์ 
หากขับรถแต่ไม่มีใบขับขี่ จะถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจำคุก 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 64 ความว่า “ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”


 2. ไม่มีใบขับขี่ มอเตอร์ไซค์ 
ส่วนใหญ่ตามมาตรฐานของค่าปรับ ในพื้นที่ต่างจังหวัดหากขับรถมอเตอร์ไซค์โดยไม่มีใบขับขี่ จะถูกปรับอยู่ประมาณ 200 - 400 บาท แต่ในกรุงเทพและปริมณฑล ค่าปรับจะสูงกว่า เฉลี่ยอยู่ที่ 500 บาท


  3. ไม่แสดงใบขับขี่
ข้อกำหนดเรื่องอัตราค่าปรับที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ระบุว่า ผู้ขับขี่ที่ไม่ได้พกใบอนุญาตขับขี่ตัวจริง หรือใบสำเนา สามารถยื่นแสดงใบขับขี่ดิจิทัลแทนได้ แต่หากไม่มีหลักฐานใด ๆ ก็ตามที่จะแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ว่าเป็นผู้ที่ถือใบอนุญาตขับขี่จริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 พันบาท 


 4. ขับรถขณะใบขับขี่หมดอายุ
การขับขี่ในระหว่างที่ใบขับขี่หมดอายุ ถูกพักใช้ ถูกเพิกถอน หรือถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ จะต้องถูกระวางโทษปรับไม่เกิน 2 พันบาท ตามที่ระบุเอาไว้ในมาตรา 65


 5. ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะไม่มีใบขับขี่
หากผู้ประกอบการยินยอมให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามที่ระบุเอาไว้ในมาตรา 56 ประกอบ มาตรา 60


 6. ประจำรถสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
?ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้กำหนดโทษไว้ตามมาตรา 151 ความว่า “ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 93 วรรคหนึ่ง (ห้ามมิให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท แต่ถ้าผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติหน้าที่ผู้ขับรถต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

 

การชำระค่าปรับใบขับขี่ 2565

มาตรา 141 ระบุเอาไว้ว่า เมื่อผู้ขับขี่ เจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งตามมาตรา 140 แล้ว ให้ชำระค่าปรับภายในเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่ง ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

    1. ชำระค่าปรับโดยการส่งธนาณัติหรือการส่งตั๋วแลกเงินของธนาคารโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนสั่งจ่ายให้แก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยสำเนาใบสั่งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ในใบสั่ง หรือโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่น โดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการรับชำระเงิน ตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบสั่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนด

    2. ชำระค่าปรับที่สถานีตำรวจ โดยชำระตามจำนวนที่กำหนดไว้ในใบสั่งหรือตามจำนวนที่พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบ และในกรณีนี้ ให้พนักงานสอบสวนทุกท้องที่มีเขตอำนาจในการเปรียบเทียบปรับได้ทั่วราชอาณาจักร เมื่อผู้ได้รับใบสั่งได้ชำระค่าปรับครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้คดีเป็นอันเลิกกัน

 

ค้างชำระค่าปรับต้องทำอย่างไร?

หากเจ้าของรถยังไม่ยอมชำระค่าปรับตามเอกสารที่ส่งไป ทางเจ้าพนักงานจราจรจะแจ้งจำนวนค่าปรับที่ค้างชำระพร้อมหลักฐานไปยังนายทะเบียน และให้นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูล และมีอำนาจในการดำเนินการต่อดังนี้

    • แจ้งให้ผู้มาติดต่อขอชำระภาษีประจำปีสำหรับรถคันนั้นไปชำระค่าปรับที่ค้างชำระภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

    • นายทะเบียนสามารถรับชำระภาษีประจำปีสำหรับรถคันนั้นไว้โดยออกหลักฐานชั่วคราวแทนการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี โดยให้มีอายุสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนได้ออกให้

    • ในกรณีที่เจ้าของรถได้ชำระค่าปรับที่ค้างชำระครบถ้วนภายในระยะเวลาตามที่กำหนด ให้เจ้าของรถหรือตัวแทนนำหลักฐานแสดงการชำระค่าปรับที่ได้รับจากเจ้าพนักงานจราจร มาแสดงต่อนายทะเบียนเพื่อให้ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสำหรับรถคันนั้น

    • กรณีที่เจ้าของรถหรือตัวแทนเจ้าของรถที่ได้รับหนังสือแจ้ง ประสงค์จะชำระค่าปรับในวันที่มาติดต่อขอชำระภาษีประจำปี ให้นายทะเบียนมีอำนาจรับชำระค่าปรับตามจำนวนที่ค้างชำระแทนได้ โดยให้นายทะเบียนรับชำระภาษีประจำปีสำหรับรถคันนั้นและออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีให้เจ้าของรถหรือตัวแทนเจ้าของรถ

    • กรณีที่เจ้าของรถไม่ชำระค่าปรับที่ค้างชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เจ้าพนักงานจราจรแจ้งนายทะเบียนให้งดการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสำหรับรถคันนั้น และแจ้งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

 

ค่าปรับใบขับขี่รถยนต์ 2565 เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถยนต์ควรรู้และปฏิบัติตาม และต้องคอยตรวจสอบวันหมดอายุใบขับขี่อยู่เสมอ เพื่อที่เวลาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจจะได้มีหลักฐานแสดงว่า ได้รับอนุญาตให้ขับรถได้จริง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎจราจร ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการเสียค่าปรับได้ 

แต่ต่อให้ระวังดีแค่ไหนอุบัติเหตุก็อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะการเดินทางในเมืองกรุงที่มีปัญหาจราจรบนท้องถนน
เลือกทำประกันรถยนต์ ด้วย
ประกันภัยรถยนต์คนกรุง เป็นผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 เบี้ยเริ่มต้น 11,600 บาท อัตราเบี้ยคงที่เท่ากันทุกปีคุ้มครองครอบคลุมทุกกรณี
สนใจรายละเอียด คลิก www.smk.co.th/productmotordetail/19 หรือ โทร.1596  Line : @smkinsurance
พร้อมติดตามอ่านข้อมูลและเนื้อหาสาระดีดีเพิ่มเติมได้ที่  https://smkinsurance.blogspot.com