ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : ประกาศฉบับใหม่ เช่าซื้อรถยนต์ต้องคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ประกันรถยนต์ : ประกาศฉบับใหม่ เช่าซื้อรถยนต์ต้องคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

การตัดสินใจซื้อรถยนต์หนึ่งคันในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคือง ย่อมมีหลายปัจจัยให้ต้องคิดทบทวนรวมไปถึงอัตราผ่อนชำระในแต่ละเดือนที่อาจสร้างผลกระทบให้กับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ( พักชำระหนี้รถยนต์สู้โควิด มีที่ไหนบ้าง? เช็กเลย!!! ) ซึ่งโดยปกติแล้ว การเช่าซื้อรถยนต์หรือผ่อนชำระกับไฟแนนซ์จะเป็นการคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Flat Rate) ต่างจากการซื้อบ้านที่เป็นการคิดดอกเบี้ยตามอัตราเงินต้นที่คงเหลือ สินมั่นคง ประกันรถยนต์ มีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังค่ะ

 


 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 (ฉบับใหม่) ให้คิดดอกเบี้ยแบบ “ลดต้น ลดดอก” มีผลบังคับใช้ในอีก 90 วัน นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้


    1. กำหนดสินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวดตามกลไกตลาด โดยคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี

    • กรณีรถยนต์ใหม่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ต่อปี
    • กรณีรถยนต์ใช้แล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี
    • กรณีรถจักรยานยนต์ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 23 ต่อปี

(คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลง หรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศในทุก 3 ปี)


    2. กรณีผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อรายงวด 3 งวดติดๆ กัน และผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ใช้ค่าเช่าซื้อรายงวดที่ค้างชำระนั้นภายในเวลาอย่างน้อย 30 วันนับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือ และผู้เช่าซื้อละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้


    3. ก่อนนำรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ออกขายโดยวิธีประมูล หรือวิธีขายทอดตลาดที่เหมาะสม

    • ผู้ให้เช่าซื้อต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิซื้อก่อนภายในระยะเวลา 20 วัน ได้ตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ
    • ผู้ให้เช่าซื้อต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันประมูล หรือวันขายทอดตลาด พร้อมระบุชื่อผู้ทำการขาย วัน และสถานที่ที่ทำการขาย, ห้ามปรับลดราคาเว้นแต่จะได้มีหนังสือแจ้งราคาที่จะปรับลดนั้นให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันทราบก่อน, หากได้ราคาเกินกว่ามูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อต้องคืนเงินส่วนที่เกินให้แก่ผู้เช่าซื้อ แต่ถ้าได้ราคาน้อยกว่ามูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดในส่วนที่ขาด, ผู้ให้เช่าซื้อต้องไม่เข้าสู้ราคาไม่ว่าโดยวิธีประมูล หรือวิธีขายทอดตลาด


    4. กรณีผู้เช่าซื้อประสงค์จะขอชำระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียว เพื่อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลด

    • กรณีชำระค่างวดมาแล้วไม่เกิน 1 ใน 3 ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญาให้ได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่า 60 % ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    • กรณีชำระค่างวดมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญาให้ได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่า 70 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    • กรณีชำระค่างวดมาแล้วเกินกว่า 2 ใน 3 ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญาให้ได้รับส่วนลดทั้งหมดของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

 

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกต่างกับอัตราดอกเบี้ยคงที่อย่างไร?

การซื้อรถยนต์แบบผ่อนชำระจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบ “ลดต้นลดดอก” หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า  Effective Rate หมายถึง ดอกเบี้ยจะถูกคำนวณมาจากเงินต้น เมื่อเงินต้นลดลง ดอกเบี้ยก็จะลดลงตามไปด้วย  ซึ่งต่างจากวิธีการคิดดอกเบี้ยในอดีตที่คิดจากมูลค่าเงินต้นเต็มจำนวน หรือ Flat Rate .ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกจะคิดจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด????? โดยหลักการของการลดต้นลดดอก จะคิดดอกเบี้ยจากจำนวนเงินต้นที่เหลืออยู่ ยิ่งเงินต้นลดลง ดอกเบี้ยก็จะลดลงตาม ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์จากการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการโปะชำระหรือจ่ายค่าผ่อนเพิ่ม จะทำให้ดอกเบี้ยถูกลง และร่นระยะเวลาผ่อนหนี้ให้หมดเร็วขึ้น 


รถที่ผ่อนอยู่ คิดดอกเบี้ยแบบ“ลดต้น-ลดดอก” ได้ไหม?

คนที่ซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์แล้วอยู่ระหว่างผ่อนชำระค่างวด ก่อนที่ประกาศราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ จะไม่ได้รับสิทธิ์คิดดอกเบี้ยแบบลดต้น-ลดดอก ซึ่งโดยปกติแล้วสัญญาเก่าที่เกิดขึ้นก่อนที่กฎหมายจะบังคับใช้จะเป็นไปตามสัญญาที่ทำกันมาก่อน ซึ่งกฎหมายใหม่จะใช้กับสัญญาใหม่ที่ทำขึ้นหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าซื้อรถยนต์-รถจักรยานยนต์ ที่ทำขึ้นก่อนที่กฎหมายจะบังคับใช้ จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้เช่าซื้อและผู้ขายที่ทำสัญญากันว่าจะตกลงทำสัญญากันใหม่หรือไม่ขึ้นอยู่กับเจตนาของทั้งคู่ด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามรายละเอียดของประกาศที่ระบุไว้ใน ข้อ 7 บรรดาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ทำกับผู้บริโภคตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไป

 

 

เพราะเราเข้าใจ...ในภาวะที่ต้องรัดเข็มขัดกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ช่วยให้คุณจ่ายสบายด้วยเบี้ยเบาๆบรรเทาภาระในยามวิกฤต กับประกันรถยนต์ตามเวลา สู้ภัยโควิด-19 เลือกได้ตามใจ ให้ความคุ้มครอง 3, 6, 12 เดือน ช่วยให้คุณอุ่นใจได้ทุกครั้งที่ออกเดินทาง
สนใจรายละเอียด คลิก www.smk.co.th/productmotordetail/1020 หรือ โทร.1596  Line : @smkinsurance
พร้อมติดตามอ่านข้อมูลและเนื้อหาสาระดีดีเพิ่มเติมได้ที่  https://smkinsurance.blogspot.com