ข่าวสารและบทความ

ประกันเดินทาง : เลือกตั้ง 66 ห้ามทำอะไรบ้าง ? ติดโควิดเลือกตั้งได้หรือไม่ ?

ประกันเดินทาง : เลือกตั้ง 66 ห้ามทำอะไรบ้าง ? ติดโควิดเลือกตั้งได้หรือไม่ ?

โค้งสุดท้ายเลือกตั้งปี 66 กำลังเดินทางมาถึงแล้วในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ หลายคนเริ่มออกเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมตั้งแต่วันนี้ เพื่อไปใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศ แต่การเลือกตั้งครั้งนี้จะมีข้อห้ามอย่างไรบ้างที่ห้ามทำโดยเด็ดขาด รวมไปถึงหากติดเชื้อโควิดจะสามารถไปเลือกตั้งได้หรือไม่ สินมั่นคง ประกันเดินทาง มีข้อมูลมาฝากค่ะ

 

 

 

 

ข้อห้ามสำคัญวันเลือกตั้ง

เว็บไซต์ iLaw (https://ilaw.or.th) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรระวังทั้งก่อนการเลือกตั้งและระหว่างการเลือกตั้งไว้ดังนี้

    1. ห้ามโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัคร ส.ส. หรือพรรคการเมือง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 (วันก่อนเลือกตั้งหนึ่งวัน) จนจบวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 กฎหมายเลือกตั้งกำหนดห้ามไม่ให้ผู้ใด โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองก็ตาม เช่นใส่เสื้อ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ฯลฯ ที่มีสัญลักษณ์โลโก้พรรคการเมือง หรือมีสีและหมายเลขพรรคการเมืองโพสต์ข้อความ อัปโหลดภาพหรือคลิปที่มีเนื้อหาหาเสียงให้พรรคการเมือง ลงบนโซเชียลมีเดีย แจกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหาเสียง บริเวณใกล้หน่วยเลือกตั้ง หรือที่อื่นๆ

    2. ห้ามจำหน่าย-แจกสุราในเขตเลือกตั้ง ในระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. ไปจนถึง 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น.

    3. ห้ามพนันขันต่อผลการเลือกตั้ง หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีกำหนด 10 ปี และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัดให้มีการเล่น

    4. ห้ามเปิดเผยโพลสำรวจความเห็นช่วง 7 วันก่อนเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน (7 พฤษภาคม 2566 ถึง 14 พฤษภาคม 2566) หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

    5. ห้ามซื้อสิทธิ-ขายเสียง โดยการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย มีดังนี้
    • จัดทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
    • ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด
    • ทำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ ยกเว้นการใช้ความรู้ความสามารถทางศิลปะของตน หาเสียงให้แก่ตนเองโดยไม่ใช้อุปกรณ์ในการแสดงมหรสพ
    • เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
    • หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง

    6. ห้ามจัดรถเกณฑ์คนไปเลือกตั้ง เพื่อจูงใจ-ควบคุมให้เลือกผู้สมัคร ส.ส. คนใด โดยห้ามไม่ให้จัดยานพาหนะ นำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป-กลับจากการลงคะแนนในที่เลือกตั้ง โดยไม่เสียค่าโดยสาร เพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด (มาตรา 76) แต่หากเป็นการจัดยานพาหนะฟรีไม่เสียค่าโดยสาร เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป-กลับจากหน่วยเลือกตั้ง ตามปกติประเพณี โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์จะจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดก็สามารถทำได้ ไม่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง เช่น พาเพื่อนบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไปรถคันเดียวกัน โดยไม่ได้จูงใจหรือควบคุมให้ลงคะแนนเสียงผู้สมัคร ส.ส. คนไหน

    7. ห้ามผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง เอาบัตรประชาชนของคนอื่น/ปลอมแปลง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งกฎหมายเลือกตั้ง ห้ามไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง พยายามจะใช้สิทธิเลือกตั้งโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่เป็นของคนอื่น หรือที่ปลอมแปลงขึ้นมา ต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (มาตรา 94) ได้แก่
    • ผู้ที่อายุยังไม่ถึง 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
    • เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
    • อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
    • ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
    • วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

    8. ห้ามใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งที่รับจากเจ้าหน้าที่ ทั้งบัตรปลอม บัตรที่พิมพ์มาเอง หรือได้มาจากคนอื่น จะไม่สามารถใช้ได้

    9. ห้ามนำบัตรเลือกตั้ง ออกไปจากหน่วยเลือกตั้ง

    10. ห้ามทำเครื่องหมายเป็นจุดสังเกตในบัตรเลือกตั้ง

    11. ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว

    12. ห้ามโชว์บัตรเลือกตั้งที่กาแล้วให้คนอื่นเพื่อให้ทราบว่าเลือกใคร

    13. ห้ามขัดขวาง-หน่วยเหนี่ยว ไม่ให้คนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

    14. ห้ามนายจ้าง ขัดขวางไม่ให้ลูกจ้างไปเลือกตั้ง

 

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใช้สิทธิเลือกตั้งได้หรือไม่

สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 และผู้มีความเสี่ยงสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้เช่นกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

    1. เตรียมอุปกรณ์ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เจลแอลกอฮอล์ ปากกา
    2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
    3. หลีกเลี่ยงการใช้บริการขนส่งสาธารณะ แนะนำให้เดินเท้าหรือใช้รถยนต์ส่วนตัว
    4. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร
    5. เข้าคูหาที่จัดไว้สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 เท่านั้น
    6. ทำการหย่อนบัตรด้วยตนเอง ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่
    7. เมื่อเสร็จจากการเลือกตั้งกลับที่พักทันที


เจ็บป่วยและไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ต้องทำอย่างไร?

กกต.เปิดช่องทางอุทธรณ์สิทธิ แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ผ่าน 2 ขั้นตอน ดังนี้   

1. ก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน ขอรับแบบ ส.ส.28 หรือทำหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ และให้ระบุเลขประจําตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

2. ยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยสามารถยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่น หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งทางอินเทอร์เน็ต 

ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลระยะสั้นให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางของผู้เอาประกันภัยซึ่งอยู่ระหว่างการท่องเที่ยว คุ้มครองทั้งผู้เอาประกันภัยที่เดินทางรายเดี่ยวหรือเป็นหมู่คณะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีกำหนดการเดินทางที่แน่นอนโดยให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาเดินทางตามที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งไว้ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก www.smk.co.th/productpadetail/3 หรือ โทร. 1596 ตลอด 24 ชั่วโมง Line : smkinsurance และสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://smkinsurance.blogspot.com