ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคง ร่วมประกาศนโยบาย No Gift Policy

สินมั่นคง ร่วมประกาศนโยบาย No Gift Policy

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ร่วมรณรงค์สนับสนุนนโยบาย No Gift Policy ของ CAC ( Private Sector Collection Action Coalition Agiant Corruption) ซึ่งเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยขอความร่วมมือผ่านตัวแทน นายหน้า อู่ในเครือ และผู้ให้บริการของบริษัทฯ งดเว้นการให้ของขวัญ ของกำนัล และสิ่งตอบแทนอื่นใด หรือการเลี้ยงรับรองแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด