ข่าวสารและบทความ

ประกันสุขภาพ : หน้ากากอนามัยยี่ห้อไหน? ได้มาตรฐาน มอก.

ประกันสุขภาพ : หน้ากากอนามัยยี่ห้อไหน? ได้มาตรฐาน มอก.

 

 

“หน้ากากอนามัย” กลายเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ทุกคนจะต้องหยิบขึ้นมาสวมใส่ก่อนออกจากบ้าน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการของ ศคบ. ที่สำคัญคือจำเป็นจะต้องเปลี่ยนหน้ากากอนามัยอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคล และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ดียิ่งขึ้น แต่หน้ากากอนามัยในท้องตลาดก็มีหลากหลายยี่ห้อ หลากหลายคุณสมบัติ แล้วหน้ากากอนามัยยี่ห้อไหนเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม สินมั่นคง ประกันสุขภาพ มีข้อมูลมาฝากค่ะ

 


มาตรฐานอุตสาหกรรม คืออะไร?

“มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” (Thai Industrial Standard) หรือ มอก. หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด ครอบคลุมการผลิตสินค้าที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันในหลากหลายประเภท ได้แก่ ประเภทอาหาร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ยานพาหนะ, สิ่งทอ, วัสดุก่อสร้าง รวมถึงหน้ากากอนามัยด้วย

 

 

หน้ากากอนามัยที่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม

เพื่อให้ประชาชนได้สวมใส่หน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐาน ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ได้เต็มประสิทธิภาพ สภาองค์กรของผู้บริโภค และ เครือข่ายนักวิชาการเพื่อผู้บริโภค จึงได้ทดสอบหน้ากากอนามัยที่มีอยู่ในท้องตลาดทั้งสิ้น 60 ยี่ห้อ (เก็บข้อมูลระหว่าง 16 สิงหาคม - 3 ตุลาคม 2564) และแถลงผลทดสอบร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) (www.tisi.go.th) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (www.fda.moph.go.th) และ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (www.ocpb.go.th) โดยทดสอบประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัยใน 2 ประเด็น คือ

    1. ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาดเล็ก (Filter Efficiency) ได้แก่ 

        - ทดสอบอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน สำหรับหน้ากากอนามัยทั่วไป หน้ากากอนามัยทางการแพทย์และศัลยกรรม 
        - ทดสอบอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ทดสอบในหน้ากากอนามัยกลุ่ม N95


    2. ทดสอบความสามารถในการซึมผ่านของอากาศ ว่ามีการต้านการหายใจมากน้อยแค่ไหน


 

 

การทดสอบแบ่งหน้ากากอนามัยออกเป็น หน้ากากอนามัยใช้งานทั่วไป จำนวน 14 ยี่ห้อ , หน้ากากอนามัยที่ใช้งานด้านการการแพทย์ทั่วไป (Medical Grade) และการใช้งานด้านศัลยกรรม (Surgical Grade) จำนวน 27 ยี่ห้อ และ หน้ากากกลุ่มอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจตามมาตรฐาน N95 จำนวน 19 ยี่ห้อ โดยส่งไปทดสอบที่ห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับมาตรฐานอุตสาหกรรม พบว่า


    1. หน้ากากอนามัยระดับการป้องกันใช้งานทั่วไป กำหนดให้ต้องมีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 4.0 mm H20/Cm2 ได้มาตรฐาน มอก. 2424/2562 ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 3 ยี่ห้อ ได้แก่

        - ยี่ห้อ LOC : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.36 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคาประมาณ 1.80 บาท
        - ยี่ห้อ Medicare Plus : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 95.02 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคาประมาณ 2.50 บาท
        - ยี่ห้อ Iris Ohyama : กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.47 มีค่าผลต่างความดัน 3.11 ราคา 2.90 บาท ซึ่งเป็นยี่ห้อที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแต่ไม่เป็นไปตามที่โฆษณา เนื่องจากมีการโฆษณาว่ามีประสิทธิภาพการกรองอนุภาค (PFE 99%) แต่ผลทดสอบออกมาพบว่ามีประสิทธิภาพการกรองอนุภาค 0.1 ไมครอน เพียงร้อยละ 97.47


    2. หน้ากากอนามัยระดับการป้องกันการใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป และการใช้งานด้านศัลยกรรมกำหนดให้ต้องมีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98 ต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 5.0 mm H20/Cm2 ได้มาตรฐาน มอก. 2424/2562 ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 3 ยี่ห้อ ได้แก่


        - ยี่ห้อ Nam Ah กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.55 มีค่าผลต่างความดันอยู่ที่ 4.15 ราคา 1.70 บาท
        - ยี่ห้อ Double A Care กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.04 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคา 2.50 บาท
        - ยี่ห้อ TCH กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.19 มีค่าผลต่างความดัน 4.15 ราคาประมาณ 1.80 บาท


    3. หน้ากากอนามัยระดับการป้องกัน N95 กำหนดให้ต้องมีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 3.5 mm H20/Cm2 ตามมาตรฐาน มอก. 2480/2562 ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 7 ยี่ห้อ ได้แก่

        - ยี่ห้อ Minicare กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.35 มีค่าผลต่างความดัน 20.32 ราคา 12.50 บาท
        - ตรางู กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.3 มีค่าผลต่างความดัน 25.4 ราคา 43.30 บาท
        - One care กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.25 มีค่าผลต่างความดัน 25.4 ราคา 9.90 บาท
        - 3M กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 99.24 มีค่าผลต่างความดัน 15.24 ราคา 39 บาท
        - Welcare Black Edition กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 98.8 มีค่าผลต่างความดัน 20.32 ราคา 7 บาท
        - Ease mask zero Edition กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.75 มีค่าผลต่างความดัน 20.32 ราคา 20.40 บาท
        - Pharmatex กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ร้อยละ 97.21 มีค่าผลต่างความดัน 10.16 ราคา 5 บาท


เลือกหน้ากากอนามัยที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (ใช้หน้ากากแบบไหน? ปลอดภัยจาก Covid-19 คลิก ) แล้วให้ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ช่วยคุ้มครองคุณทุกปัญหาสุขภาพทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก นอนโรงพยาบาลเหมาจ่ายค่ารักษาตามจริงสูงสุด 500,000 บาท สนใจรายละเอียด คลิก www.smk.co.th/producthealthdetail/7 หรือ โทร. 1596 Line : @smkinsurance