ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์กี่วันได้? รถเกิน 7 ปีต่อได้ไหม?

ประกันรถยนต์ : ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์กี่วันได้? รถเกิน 7 ปีต่อได้ไหม?

 

ไม่ว่าจะ “ต่อภาษีรถออนไลน์ “ต่อทะเบียนรถออนไลน์” หรือ “ต่อ พ.ร.บ. ออนไลน์” จะต่อภาษีรถยนต์ หรือต่อภาษีรถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th วันนี้ สินมั่นคง ประกันรถยนต์ รวบรวมข้อมูลที่จะช่วยให้การต่อภาษีรถประจำปีจะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปมาฝากกัน

 

  สารบัญบทความ

1. รถเกิน 7 ปี ต่อภาษีออนไลน์ได้ไหม
2. ต่อ พ.ร.บ. ออนไลน์ ทำอย่างไร
3. ต่อภาษีรถออนไลน์ราคาเท่าไร
4. ขั้นตอนการต่อภาษีรถออนไลน์ มีอะไรบ้าง
5. ต่อภาษีรถออนไลน์กี่วันได้
6. รถขาดต่อภาษีประจำปี โดนปรับเท่าไร

 

 

1. รถเกิน 7 ปี ต่อภาษีออนไลน์ได้ไหม?

รถยนต์และจักรยานยนต์ทุกจังหวัดทะเบียนที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สทุกชนิด เเละมีสถานะรถ “ปกติ” หรือหมายถึงรถที่ค้างชำระภาษีรถไม่เกิน 1 ปี, รถที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี, รถที่ไม่ใช่รถของหน่วยงานราชการ หรือรถที่ไม่ถูกอายัดโดยระบบงานของกรมการขนส่งทางบก สามารถยื่นชำระภาษีประจำปีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้
    
- รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) อายุรถไม่เกิน 7 ปี และน้ำหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม
- รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) อายุรถไม่เกิน 7 ปี และน้ำหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม
- รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) อายุรถไม่เกิน 7 ปี และน้ำหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม
- รถจักรยานยนต์ (รย.12) อายุรถไม่เกิน 5 ปี

ทั้งนี้ หากเป็นรถที่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี อายุรถเกิน หรือน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม ให้ดำเนินการตรวจสภาพรถที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือ ตรอ. และยื่นชำระที่สำนักงานขนส่งจังหวัด/สาขาเท่านั้น รวมถึงหากเป็นรถที่ติดตั้งแก๊สให้ดำเนินการตรวจสภาพถังแก๊สตามประกาศกรมฯ และยื่นชำระภาษีรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัด/สาขาเท่านั้นเช่นกัน

กลับสู่สารบัญ

 

2. ต่อ พ.ร.บ. ออนไลน์ ทำอย่างไร

ผู้ยื่นชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ได้จาก 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) ซื้อจากในระบบ หรือ 2) ซื้อผ่านผู้ให้บริการภายนอก เช่น บริษัทประกันภัย ตัวแทน หรือนายหน้าโดยต้องกรอกข้อมูลบริษัทประกันภัย เลขที่กรมธรรม์ และวันสิ้นสุดอายุความคุ้มครองให้ถูกต้องตรงตามความจริง โดยข้อมูล พ.ร.บ. ที่ระบุจะถูกตรวจสอบ และบันทึกเป็นหลักฐานทางกฎหมาย หากระบุข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นความจริง จะมีผลต่อความคุ้มครองของกรมธรรม์ ทั้งนี้ วันสิ้นอายุความคุ้มครองต้องไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากวันที่ยื่นชำระภาษีถึงวันสิ้นอายุคุ้มครองของ พ.ร.บ.

กลับสู่สารบัญ

 

3. ต่อภาษีรถออนไลน์ราคาเท่าไร

อัตราค่าใช้จ่ายในการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ของรถเเต่ละคันจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภทของรถ ปีใช้งาน ความจุ เเละปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถเเบ่งการจัดเก็บภาษีรถได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การจัดเก็บภาษีรถตามความจุกระบอกสูบ (ซีซี), 2) การจัดเก็บภาษีรถเป็นรายคัน, 3) การจัดเก็บภาษีรถตามน้ำหนัก และ 4) การจัดเก็บภาษีรถตามประเภทของรถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า ตลอดจนมีค่าธรรมเนียมการบริการต่อภาษีรถออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้

1) การจัดเก็บภาษีรถตามความจุกระบอกสูบ (ซีซี) *รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
- 600 ซีซีแรก ซีซีละ 0.50 บาท
- 601 - 1,800 ซีซี ๆ ละ 1.50 บาท
- เกิน 1,800 ซีซี ๆ ละ 4.00 บาท

ทั้งนี้ หากเป็นรถที่จดทะเบียนมาแล้ว 5 ปี ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีประจำปีในปีต่อ ๆ ไป ดังนี้
- ปีที่ 6 ร้อยละ 10
- ปีที่ 7 ร้อยละ 20
- ปีที่ 8 ร้อยละ 30
- ปีที่ 9 ร้อยละ 40
- ปีที่ 10 และปีต่อ ๆ ไป ร้อยละ 50

2) การจัดเก็บภาษีรถเป็นรายคัน
- รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล คันละ 100 บาท
- รถจักรยานยนต์สาธารณะ คันละ 100 บาท
- รถพ่วงของรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล คันละ 50 บาท
- รถพ่วงนอกจากรถพ่วงของรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล คันละ 100 บาท
- รถบดถนน คันละ 200 บาท
- รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร คันละ 50 บาท

3) การจัดเก็บภาษีรถตามน้ำหนัก *รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
- ไม่เกิน 500 กิโลกรัม  อัตราจัดเก็บภาษีรถอยู่ที่ 150 บาท
- 501 - 750 กิโลกรัม อัตราจัดเก็บภาษีรถอยู่ที่ 300 บาท
- 751 - 1,000 กิโลกรัม อัตราจัดเก็บภาษีรถอยู่ที่ 450 บาท
- 1,001 - 1,250 กิโลกรัม อัตราจัดเก็บภาษีรถอยู่ที่ 800 บาท
- 1,251 - 1,500 กิโลกรัม อัตราจัดเก็บภาษีรถอยู่ที่ 1,000 บาท
- 1,501 - 1,750 กิโลกรัม อัตราจัดเก็บภาษีรถอยู่ที่ 1,300 บาท
- 1,751 - 2,000 กิโลกรัม อัตราจัดเก็บภาษีรถอยู่ที่ 1,600 บาท
- 2,001 - 2,500     กิโลกรัม อัตราจัดเก็บภาษีรถอยู่ที่ 1,900 บาท

ทั้งนี้ รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด, รถยนต์บริการ, รถยนต์รับจ้าง และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลรถลากจูงรถแทรกเตอร์ที่มิได้ใช้ในการเกษตร จะมีรูปแบบการคำนวณอัตราจัดเก็บภาษีรถที่แตกต่างกันออกไป

4) การจัดเก็บภาษีรถตามประเภทของรถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า
- รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ให้เก็บภาษีตามน้ำหนักของรถในอัตรารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน
- รถอื่นนอกจากรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ให้เก็บภาษีในอัตรากึ่งหนึ่งของรถตามข้อ 2) และ 3)

5) ค่าธรรมเนียมการบริการต่อภาษีรถออนไลน์
- ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ รายการละ 32 บาท (ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 61 เป็นต้นไป)
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร (กรณีชำระผ่านเคาน์เตอร์บริการ หรือหักบัญชีเงินฝาก)
    รายการละ 20 บาท    
- ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต) 2% และ VAT 7%
    ของผลรวมยอดเงินทั้งหมด
- สามารถยื่นชำระภาษีรถล่วงหน้าก่อนสิ้นอายุภาษีได้ไม่เกิน 90 วัน    


ดูตารางอัตราภาษีรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้ที่ https://www.dlt.go.th/th/yearly-tax/view.php?_did=75

ดูวิธีการคำนวณอัตราภาษีรถยนต์ ได้ที่ https://www.smk.co.th/newsdetail/1588

 

กลับสู่สารบัญ

 

4. ขั้นตอนการต่อภาษีรถออนไลน์ มีอะไรบ้าง

1) เข้าเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th
2) ลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่าน (สำหรับสมาชิกใหม่)    
3) Log-in เข้าสู่ระบบ    
4) ยื่นชำระภาษีรถประจำปี ที่เมนู “ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปี”    
5) กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถ เพื่อลงทะเบียนรถ แล้วยื่นชำระภาษี 
   
6) กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานการเอาประกัน ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ.2535 (กรณี พ.ร.บ. ที่มีความคุ้มครองมากกว่า 3 เดือน) หรือสามารถซื้อ พ.ร.บ. ได้จากระบบ    
7) เลือกช่องทางการชำระเงินเพียง 1 ช่องทาง 

• ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝาก (ต้องมีบัญชีเงินฝากและเป็นสมาชิกใช้บริการโอนเงินผ่านระบบ    
อินเตอร์เน็ตกับธนาคาร/สถาบันการเงิน)
    
• ชำระเงินโดยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต (เป็นผู้ถือบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ที่มีสัญลักษณ์ VISA , Master Card) โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้ให้บริการรับตัดบัตร    

• ชำระเงินโดยพิมพ์ใบแจ้งชำระภาษีรถยนต์แล้วนำไปชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์ ตู้ ATM หรือ Application ของธนาคาร/สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ    

8) กรณีชำระเงินยังไม่สำเร็จ/ยังไม่ได้ชำระเงิน สามารถเปลี่ยนช่องทางการชำระเงิน ได้ที่เมนู “ตรวจสอบผลการชำระภาษี/เปลี่ยนช่องทางชำระเงิน” 

กลับสู่สารบัญ

 

5. ต่อภาษีรถออนไลน์กี่วันได้

ผู้ยื่นต่อภาษีรถออนไลน์ประจำปีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการยื่นชำระภาษี สถานะการจัดส่งเอกสาร หมายเลข EMS เลขกรมธรรม์ หรือปัญหาจากการยื่นชำระ ได้ที่เมนู “ตรวจสอบผลการชำระภาษี/เปลี่ยนช่องทางชำระเงิน” ในหน้าเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th

กรณีที่ยื่นต่อภาษีรถออนไลน์ตามขั้นตอนปกติ ไม่พบกรณีผิดพลาดหรือต้องตรวจสอบเพิ่มเติม กรมการขนส่งทางบกจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และสมุดกรมธรรม์ พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้ผู้ชำระเงินทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่กรอกผ่านหน้าเว็บไซต์ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาดำเนินตั้งแต่ชำระเงินค่าภาษีสำเร็จถึงวันที่ได้รับเอกสารจากไปรษณีย์ไม่เกิน 5 วันทำการ โดยมีรายละเอียดดังนี้    

1) เริ่มนับจากวันที่ชำระเงินภาษีรถยนต์ยนต์ผ่านธนาคาร/สถาบันการเงินสำเร็จ    
2) ธนาคาร/สถาบันการเงิน จัดส่งข้อมูลการชำระภาษีและจำนวนเงินให้กรมฯ 1 วันทำการถัดไป
3) กระบวนการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและยอดเงินที่ชำระจากธนาคาร/สถาบันการเงิน 1-2 วันทำการ    
4) กระบวนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (ป้ายวงกลม) พร้อมจัดเตรียมเอกสารเพื่อนำส่งไปรษณีย์ หลังจากยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและจำนวนเงินแล้ว 1-2 วันทำการ    5) จัดส่งเอกสารให้กับผู้ชำระภาษีรถยนต์ตามที่กรอกในเว็บไซต์ทางไปรษณีย์ ประมาณ 2-5 วันทำการ

    
ทั้งนี้ เจ้าของรถสามารถนำใบคู่มือจดทะเบียนรถไปปรับบันทึกรายการชำระภาษีได้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด/สาขาทั่วประเทศ

กลับสู่สารบัญ

 

6. รถขาดต่อภาษีประจำปี โดนปรับเท่าไร

รถที่ไม่ต่อภาษีหรือต่อภาษีรถล่าช้าจะมีค่าปรับร้อยละหนึ่งต่อเดือน และหากไม่ดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีติดต่อกันเกิน 3 ปี จะส่งผลให้ทะเบียนรถถูกระงับ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการทางทะเบียนรถต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการโอนเปลี่ยนชื่อ การแจ้งเปลี่ยนสี การแก้ไขรายการคู่มือรถ เป็นต้น ทำให้เกิดปัญหาและความยุ่งยากในภายหลัง เจ้าของรถจึงควรดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน

กรณีที่หยุดใช้รถ เลิกใช้รถ หรือรถชำรุดสูญหาย เป็นเหตุให้รถใช้งานไม่ได้ในทุกกรณี ต้องแจ้งการไม่ใช้รถ ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่ หรือสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ โดยใช้แบบคำขอแจ้งการไม่ใช้ พร้อมนำแผ่นป้ายทะเบียนรถคืน โดยเอกสารที่ต้องเตรียมมาด้วย ได้แก่ คู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถไม่มาดำเนินการเอง) เพื่อไม่ให้มีภาระต้องชำระภาษีประจำปี โดยค่าปรับและระวางโทษของรถที่ไม่ต่อภาษีหรือต่อภาษีรถล่าช้าจะมีค่าปรับแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1) รถขาดต่อภาษีเกิน 1 ปี แต่ยังไม่ถึง 3 ปี
- รถที่ขาดต่อภาษีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี สามารถทำเรื่องชำระภาษีย้อนหลังและต่อทะเบียนรถยนต์ได้โดยการเสียค่าปรับร้อยละ 1 ของค่าต่อทะเบียนที่ต้องชำระต่อเดือนจนถึงวันที่ชำระเลย เเละเสียภาษีรถยนต์ตามอัตราปกติ 

2) รถขาดต่อภาษีเกิน 3 ปีขึ้นไป 
- รถที่ขาดต่อภาษีเกิน 3 ปีขึ้นไป จะถูกระงับการใช้งานทะเบียน หรือที่เรียกกันว่า “ทะเบียนขาด” ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการทางทะเบียนรถใดใดได้ ไม่ว่าจะเป็นการโอนเปลี่ยนชื่อ แจ้งเปลี่ยนสี แก้ไขรายการคู่มือรถ โดยเมื่อเจ้าของรถรับทราบการระงับใช้ทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว เจ้าของรถต้องนำแผ่นป้ายและสมุดคู่มือไปให้ทางราชการในเขตพื้นที่ที่รถจดทะเบียน ทำการบันทึกการระงับใช้งานทะเบียนภายใน 30 วัน หากไม่ดำเนินการจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ทั้งนี้ หากต้องการกลับมาใช้รถ ต้องดำเนินเรื่องขอเลขทะเบียนชุดใหม่พร้อมเสียค่าปรับย้อนหลัง โดยมีรายการเอกสารเเละค่าธรรมเนียมการดำเนินการดังต่อไปนี้

เอกสารดำเนินการขอเลขทะเบียนใหม่ ได้แก่
    • บันทึกการระงับทะเบียน
    • บัตรประชาชนของเจ้าของรถ (ตัวจริงและสำเนา)
    • พ.ร.บ. ที่ทำใหม่
    • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / สำเนาบัตรของผู้มีอำนาจลงนาม
(ถ้ารถจดทะเบียนในนามนิติบุคคล)
    • หนังสือสัญญาซื้อขาย หรือหลักฐานการขาย (ในกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของเดิม)
    • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
(ในกรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ)

 
ค่าธรรมเนียมการขอเลขทะเบียนใหม่ กรณีรถขาดต่อภาษีเกิน 3 ปีขึ้นไป ได้แก่
    • ค่าภาษีเดิมที่ค้างชำระ (คำนวณสูงสุดที่ 3 ปี) และเบี้ยปรับร้อยละ 1 ต่อเดือน
    • ค่าคำขอจดทะเบียนรถใหม่ 340 บาท
    • ค่าตรวจสภาพรถ 50 บาท (ณ สำนักงานขนส่ง)
    • ค่า พ.ร.
บ.

กลับสู่สารบัญ

นอกจากการต่อภาษีรถออนไลน์จะช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นแล้ว การต่อภาษีรถประจำปีอย่างต่อเนื่องจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ทุกคนได้รับความคุ้มครองพื้นฐานจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการสัญจร ซึ่งส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างขับขี่มากขึ้น เเต่จะปลอดภัยเเละอุ่นใจมากยิ่งขึ้นด้วย
ประกันรถยนต์ตามเวลาจากสินมั่นคงประกันภัย ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 3, 6, 9, 12 เดือน
ช่วยให้คุณอุ่นใจได้ทุกครั้งที่ออกเดินทาง เบี้ยเริ่มต้นที่ 485  บาท
สนใจรายละเอียด คลิก www.smk.co.th/premotor.aspx

สินมั่นคงประกันรถยนต์...ประกันรถ ประเวลา

ข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก

บทความที่เกี่ยวข้อง
- ประกันรถยนต์ : วิธีคำนวณภาษีรถยนต์ ช่วยคุณวางแผนค่าใช้จ่ายได้ล่วงหน้า

- ประกันรถยนต์ : ทำอย่างไร? ถ้าต้องต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

- ประกันรถยนต์: ความคุ้มครองเบื้องต้นตาม พ.ร.บ. มีอะไรบ้าง