ข่าวสารและบทความ

ประกันอัคคีภัย : ไฟไหม้บ้าน ขอความช่วยเหลือได้ที่ไหน?

ประกันอัคคีภัย : ไฟไหม้บ้าน ขอความช่วยเหลือได้ที่ไหน?

เหตุสุดวิสัยไฟไหม้บ้านนับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิด แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์บ้านไฟไหม้ไปแล้ว จะมีหน่วยงานช่วยเหลือบ้านไฟไหม้หรือไม่ ขั้นตอนการช่วยเหลือไฟไหม้บ้านเป็นอย่างไร เงินช่วยเหลือไฟไหม้ หรือค่าชดเชยไฟไหม้บ้านจะขอรับได้ที่ไหน แล้วไฟไหม้บ้านหลังเดียวจะได้รับความช่วยเหลือไหม สินมั่นคง ประกันอัคคีภัย รวบรวมข้อมูลการรับมือกับเหตุการณ์ไฟไหม้ และการขอรับความช่วยจากโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยกรณีบ้านเกิดไฟไหม้มาฝาก

 

สารบัญบทความ
1. เบอร์แจ้งเหตุไฟไหม้อัคคีภัยต้องโทรเบอร์อะไร?
2. หน่วยงานช่วยเหลือบ้านไฟไหม้มีที่ไหนบ้าง?
3. ไฟไหม้บ้าน 1 หลัง จะขอรับความช่วยเหลืออย่างไร?
4. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยมีที่ไหนบ้าง?

 

1. เบอร์แจ้งเหตุไฟไหม้อัคคีภัยต้องโทรเบอร์อะไร?

    สำหรับเหตุไฟไหม้ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัด ผู้ประสบเหตุหรือผู้พบเห็นเหตุการณ์ไฟไหม้ควรเริ่มต้นโทรแจ้งเหตุอัคคีภัยได้ที่เบอร์สายด่วนแจ้งเหตุไฟไหม้อัคคีภัย 199 ก่อน เพื่อเจ้าหน้าที่จะประสานงานต่อไปยังหน่วยงานดับเพลิงประจำพื้นที่เกิดเหตุ หรือติดต่อไปยังหน่วยงานกู้ภัยประจำพื้นที่ ตลอดจนสถานีดับเพลิงในพื้นที่ตำบล หรืออำเภอ เพื่อความรวดเร็วในการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยดังนี้

    • สายด่วนรับแจ้งเหตุไฟไหม้ อัคคีภัย ดับเพลิง 199 
    • ชมรมหน่วยงานกู้ภัย/สมาคมกู้ภัย/ชมรมกู้ภัยกู้ชีพประจำพื้นที่ต่างจังหวัด
    • สถานีดับเพลิงประจำพื้นที่ 

*ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่างจังหวัดได้ที่ https://www.yellowpages.co.th/emergency/fire

กลับสู่สารบัญบทความ

 

2. หน่วยงานช่วยเหลือบ้านไฟไหม้มีที่ไหนบ้าง?

    เมื่อเหตุการณ์เพลิงสงบเรียบร้อยแล้ว ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถตรวจสอบรายละเอียดหรือติดต่อขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้นจากหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ทั้งหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ประสบเหตุจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นขอความช่วยเหลือในเบื้องต้นตามเกณฑ์พิจารณของแต่ละหน่วยงานทั้งในรูปแบบของเงินช่วยเหลือ หรือสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตดังนี้

    • ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ 77/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 023546858 (เบอร์กลาง) โทรสาร 023546842
Call Center : 199
อีเมล์ : bfrd199@hotmail.com
http://www.bangkok.go.th/fire/


   • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2637-3000 หรือสายด่วน 1784
https://www.disaster.go.th/th/home/


สำหรับผู้ที่ประสบเหตุอัคคีภัยไฟไหม้ในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถติดต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้นได้โดยเริ่มต้นติดต่อไปยังองค์การบริการส่วนตำบล (อบต.) เพื่อจัดทำหนังสือชี้แจงเหตุการณ์และแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้นส่งต่อไปยังอำเภอ และแจ้งต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้ที่มีอำนาจสั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ. จังหวัด) เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัย

    องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือเทศบาล
    • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ. จังหวัด)
 
*ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์  ปภ.จังหวัด ได้ที่ https://www.disaster.go.th/th/contact/phone-number-province.php
    • สำนักงานพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

กลับสู่สารบัญบทความ

 

3. ไฟไหม้บ้าน 1 หลัง จะขอรับความช่วยเหลืออย่างไร?

หากเป็นกรณีขอรับความช่วยเหลือไฟไหม้บ้าน 1 หลัง ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงก่อนว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายกระทบต่อคนหมู่มากในวงกว้างตามนิยามของคำว่า “ภัยพิบัติ” และ “สาธารณภัย” ในพระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หรือไม่ ดังนี้

“ภัยพิบัติ” หมายความว่า สาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลง หรือศัตรูพืชทุกชนิด ภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ก่อการร้าย กองกำลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคลหรือสัตว์ทำให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน 
(ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ข้อ 5)

“สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์โรคระบาดสัตว์น้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติมีผู้ทําให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย (พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 4)

ตัวอย่างเช่น หากไฟไหม้บ้านเพียงหลังเดียวจากเหตุเฉพาะตน เช่น จุดธูป หรือไฟฟ้าลัดวงจร จนเกิดเป็นเหตุอัคคีภัยทำให้เกิดความเสียหายแต่เพียงหลังเดียว จะไม่ถือเป็นสาธารณภัย ในขณะที่หากเกิดเหตุไฟไหม้ป่าลุกลามขยายเป็นวงกว้างจนเข้าลุกไหม้ไปยังบ้านเพียงหลังเดียวที่อยู่ใกล้บริเวณเกิดเหตุ อาจพิจารณาได้ว่าเป็นภัยที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงยังเป็นภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นกับคนหมู่มาก กระทบหลายคน ไม่ใช่เกิดแก่บุคดคลใดบุคคลหนึ่ง โดยชุมชนที่ประสบภัยดังกล่าวไม่สามารถป้องกันหรือจัดการแก้ไขกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง จึงถือได้ว่าเป็นสาธารณภัย แม้จะมีบ้านที่ถูกไฟไหม้เพียง 1 หลังก็ตาม

ดังนั้นแล้ว หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านหลังเดียวนั้น ไม่เข้าข่ายเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ก็จะไม่สามารถขอรับความช่วยเหลือในส่วนเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังได้ แต่หากมีความจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเยียวยา หน่วยงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นตามแต่กรณีได้

กลับสู่สารบัญบทความ

 

4. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยมีที่ไหนบ้าง?

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้โดยหน่วยงานที่ไม่แสดวงผลกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอัคคีภัยฉุกเฉินเพิ่มเติมในกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติซึ่งอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐเท่าที่ควร โดยหน่วยงานหรือองค์กรการกุศลอาจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบ้านไฟไหม้ทั้งในรูปแบบของเงิน หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตตามหลักเกณฑ์พิจารณาของเเต่ละหน่วยงานดังนี้ 

    • โครงการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน มูลนิธิสันติสุข ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย และครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ที่อยู่ 100/4 ถนนอาจณรงค์, แขวงคลองเตย, เขตคลองเตย, กรุงเทพ 10110 
โทรศัพท์ : 0-2240-1729, 0-2240-1730 โทรสาร : 0-2249-7312
อีเมล : santisuk@santisuk.or.th เว็บไซต์ : www.santisuk.or.th
ไลน์ไอดี : santisuk.or.th

    • โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในการฟื้นฟูบ้านเรือนให้พร้อมดำรงชีพ มอบโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับผู้ประสบภัย

ที่อยู่ เลขที่ 316 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 (ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ระหว่างซอย 32-34)  โทรศัพท์ 0-2328-1161-63 โทรสาร 0-2328-1160
เวลาทำการ 08.30 - 17.30 น. วันจันทร์ - วันเสาร์
(หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

    • มูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสบอัคคีภัยและธรรมชาติ ให้ความช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ

ที่อยู่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
02-282-3831, 09-1403-7222, 08-1808-9673, 08-1868-9547
webadmin@otep.go.th

    • มูลนิธิอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้ความช่วยเหลือแก่ อสม. หรือทายาทที่ประสบภัย เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วมที่พักอาศัย วาตภัย หรือประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่

 ที่อยู่ 88/44 ซอยสาธารณสุข 8 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ชั้น 7
อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2193-7000 ต่อ 18740
โทรสาร. 0-2149-5645

    • เหล่ากาชาดประจำจังหวัด สภากาชาดไทย ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง และภัยหนาว 

ที่อยู่ สภากาชาดไทย
1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2256 4043-4
อีเมล์ chapter@redcross.or.th
*ตรวจสอบที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์ของเหล่ากาชาดจังหวัดได้ที่ https://chapternews.redcross.or.th/ที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท/

    • มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การช่วยเหลือประชาชานผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า ภัยจากอากาศหนาว ภัยแล้ง และภัยพิบัติอื่นๆ แม้เพียงรายเดียวหรือคนเดียว โดยติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด

ที่อยู่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0 2281 1902 / 0 2282 9596 โทรสาร 0 2281 1423 / 0 2659 6349


    • มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์
ที่อยู่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 
326 ถนนเจ้าคำรพ แขวงป้อมปราบฯ กรุงเทพ 10100
E-Mail contact@pohtecktung.org 0-2225-0020, 0-2225-3211, 0-2623-0545-520-2226-2567 
https://www.facebook.com/สังคมสงเคราะห์-มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง-568104653699498/

กลับสู่สารบัญบทความ


สินมั่นคงประกันภัยช่วยให้คุณอุ่นใจทุกความเสียหายที่อาจได้รับจากเหตุเพลิงไหม้ ด้วย “ประกันอัคคีภัย” ที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย ทั้งสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ ทั้งทรัพย์สินที่มีรูปร่าง และไม่มีรูปร่าง ที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เป็นหลัก
สนใจรายละเอียด คลิก
www.smk.co.th/others หรือ โทร. 1596 ตลอด 24 ชั่วโมง

สินมั่นคงประกันภัย ..เราประกัน คุณมั่นใจ..


บทความที่เกี่ยวข้อง
-
ประกันอัคคีภัย : ป้องกันอัคคีภัยในฤดูหนาว ก่อนจะสายเกินไป

- ประกันอัคคีภัย : เกิดเหตุเพลิงไหม้ต้องทำอย่างไร...ตั้งสติได้ก่อน ปลอดภัยกว่า

ขอบคุณข้อมูลจาก
- กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562

- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550