ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : โอนรถในนามบริษัทมาเป็นส่วนบุคคลใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ประกันรถยนต์ : โอนรถในนามบริษัทมาเป็นส่วนบุคคลใช้เอกสารอะไรบ้าง?

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของกิจการที่กำลังมองหาวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ของรถจดทะเบียนในนามบริษัทมาเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล หรือคุณกำลังสนใจจะซื้อรถจากนิติบุคคลและโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นรถจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา สินมั่นคง ประกันรถยนต์ มีข้อมูลการเตรียมเอกสารหลักฐานและขั้นตอนการโอนรถจดทะเบียนในนามบริษัทมาเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลมาฝาก

 

สารบัญบทความ
1. เงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิ์รถในนามนิติบุคลมาเป็นส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง?
2. เอกสารโอนรถนิติบุคคลเป็นบุคคลธรรมดามีอะไรบ้าง?
3. ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ (นิติบุคคล) มีอะไรบ้าง?
4. รถบริษัทที่จะโอนกรรมสิทธิ์เป็นของบุคคลธรรมดาต้องตรวจสภาพหรือไม่?
5. แจ้งโอนรถบริษัทมาเป็นรถบุคคลธรรมดาได้ที่ไหน?

 

1. เงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิ์รถในนามนิติบุคลมาเป็นส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง?

    การโอนเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์จากอีกคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ระหว่างนิติบุคคล (บริษัท) กับบุคคลธรรมดา หรือระหว่างบุคคลธรรมดาด้วยกันเอง จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับตั้งแต่ได้มีการลงวันที่ในแบบคำขอโอนและรับโอน รวมถึงรอบชำระภาษีของรถที่ต้องทำการโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์จะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยหากภาษีของรถเหลือน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชำระภาษีรถประจำปี

ในขณะที่หากผู้ขายรถยนต์เป็นนิติบุคลหรือบริษัทที่มีการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะต้องขายราคารถยนต์ในราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือหมายความว่าราคาขายจริงอาจจะต้องถูกกว่าราคาท้องตลาดที่ซื้อขายโดยบุคคลธรรมดาทั่วไป เนื่องจากต้องมีการหักภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 7% เพื่อยื่นเป็นหลักฐานแสดงการเสียภาษีรายได้ของบริษัท ทั้งนี้ หากตั้งราคาขายที่ต่ำมากจนเกินไปอาจทำให้เป็นที่เพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่สรรพากรในประเด็นการหลีกเลี่ยงภาษีโดยมิชอบได้

กลับสู่สารบัญบทความ

 

2. เอกสารโอนรถนิติบุคคลเป็นบุคคลธรรมดามีอะไรบ้าง?

เอกสารโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์จากกรณีการซื้อขายหรือปิดบัญชีสัญญาเช่าซื้อระหว่างบริษัทและบุคคลธรรมดา จะใช้เอกสารที่คล้ายกับการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ระหว่างบุคคลธรรมดา แต่สิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืม คือ หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และอื่นๆ ซึ่งจะมีผลต่อการคิดค่าธรรมเนียมและภาษีของฝั่งผู้ขายในนามนิติบุคล/บริษัท รวมถึงการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจที่ต้องครบถ้วนทุกคนเหมือนที่ลงนามไว้ในสัญญาเช่าซื้อเดิม เอกสารที่ต้องใช้ในการโอนรถในนามนิติบุคคลมาเป็นบุคคลธรรมดามีดังนี้

- สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
- สำเนาป้ายภาษี หรือสำเนาใบเสร็จจากกรมขนส่ง (ต้องไม่หมดอายุภายใน 2 เดือน)
- หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อพร้อมหนังสือยืนยันการชำระค่าเช่าซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มครบถ้วนจากผู้ให้เช่าซื้อ
- บัตรประจำตัวประชาชนผู้ซื้อ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และวัตถุประสงค์ทุกหน้า (ต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน) 
- สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (ต้องไม่หมดอายุภายใน 2 เดือน) 
- สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ 
- แบบคำขอโอนและรับโอน
- หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบกรณีผู้โอน และ/หรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท)

 
ทั้งนี้ เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการทางด้านทะเบียนขนส่งต้องเป็นแบบฟอร์มของสำนักงานขนส่งเท่านั้น รวมถึงเอกสารบริษัทต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารและประทับตราของนิติบุคคลทั้งหมด (ถ้ามี) โดยให้ผู้ยื่นเรื่องจัดเตรียมเอกสารในการโอนเปลี่ยนจำนวน 1 ชุดในนามของนิติบุคคล และจัดเตรียมเอกสารการโอนเปลี่ยน 1 ชุดในนามของบุคคลธรรมดา พร้อมกับติดต่อแจ้งทางเจ้าหน้าที่ขอดำเนินการโอนเปลี่ยนเจ้าของรถจากบริษัท นิติบุคคล มาเป็นของบุคคลธรรมดาได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถได้อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

กลับสู่สารบัญบทความ

 

3. ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ (นิติบุคคล) มีอะไรบ้าง?


- ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.5 ของราคาประเมิน (เช่น ราคาประเมิน 100,000 บาทค่าอากรแสตมป์เท่ากับ 500 บาท)
- ค่าคำขอ 5 บาท
- ค่าธรรมเนียม 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพ (รถจักรยานยนต์ 10 บาท หรือรถยนต์ 50 บาท)

ทั้งนี้ กรณีการโอนให้บุคคลใกล้ชิด (สามีให้ภรรยา, บิดาให้ลูก มารดาให้ลูก) หรือมรดก จะไม่เสียค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์แต่อย่างใด

กลับสู่สารบัญบทความ

 

4. รถบริษัทที่จะโอนกรรมสิทธิ์เป็นของบุคคลธรรมดาต้องตรวจสภาพหรือไม่?

ต้องตรวจสภาพรถยนต์ทุกกรณี ยกเว้นแต่การโอนโดยการเช่าซื้อหรือซื้อขายจากไฟแนนซ์ (รถใหม่) ที่ไม่ต้องตรวจสภาพรถ ทั้งนี้ รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่งทุกพื้นที่ที่สะดวก พร้อมนำหลักฐานการตรวจสภาพรถมายื่นประกอบคำขอโอนรถ ณ สำนักงานขนส่งในพื้นที่ที่รถจดทะเบียนไว้ 

กลับสู่สารบัญบทความ

 

5. แจ้งโอนรถบริษัทมาเป็นรถบุคคลธรรมดาได้ที่ไหน?

สามารถดำเนินการแจ้งโอนกรรมสิทธิ์ของรถจดทะเบียนในนามบริษัทมาเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งสามารถดูได้จากสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

กลับสู่สารบัญบทความ


การโอนกรรมสิทธิ์ของรถยนต์ที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล/บริษัท มาเป็นบุคคลธรรมดาไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไป หากมีการเตรียมเอกสารของทั้งผู้ซื้อ (บุคคลธรรมดา) และผู้ขาย (นิติบุคคล/บริษัท) ครบถ้วนก็สามารถซื้อขาย และโอนกรรมสิทธิ์ได้ง่ายเหมือนกับการซื้อขายรถยนต์ระหว่างบุคคลธรรมดาทั่วไป
อย่าลืม ! ตรวจสอบความคุ้มครองของรถยนต์ หรือเลือกใช้ประกันรถยนต์ตามโปรไฟล์ ประกันรถยนต์ชั้น 1 โปรไฟล์ยิ่งดี ความเสี่ยงยิ่งต่ำ เบี้ยยิ่งถูก เบี้ยเริ่มต้น 6,999 บาท และยังถูกลงได้อีก หากเลือกแบบมีดีดัก และระบุชื่อผู้ขับขี่ (ลดสูงสุดเหลือเพียง 3,999 บาท) คลิก www.smk.co.th/premotorบทความที่เกี่ยวข้อง

- ประกันรถยนต์ : โอนรถไม่ยาก...ด้วยวิธีง่าย ๆ ดังนี้

- ประกันรถยนต์ : เปลี่ยนเครื่องยนต์ไม่แจ้ง ระวัง !! โดนปรับ

- ประกันรถยนต์ : รถอายุครบกี่ปี? ต้องตรวจสภาพรถ ตรอ.