ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : “โอนรถในกรณีที่เจ้าของเดิมเสียชีวิต” ทำอย่างไร?

ประกันรถยนต์ : “โอนรถในกรณีที่เจ้าของเดิมเสียชีวิต” ทำอย่างไร?

การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ในกรณีที่เจ้าของรถเสียชีวิตจำเป็นต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากการโอนรถแบบปกติทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการโอนแบบการรับมรดกที่ไม่มีพินัยกรรมและไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก หรือการโอนรถโดยคำสั่งศาลหรือคำพิพากษาของศาล การโอนแต่ละแบบต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง มีขั้นตอนการโอนรถของผู้ตายโดยไม่มีคำสั่งศาลอย่างไร สินมั่นคง ประกันรถยนต์ รวบรวมข้อมูลการโอนรถของผู้ที่เสียชีวิตทั้งในกรณีที่มีและไม่มีคำสั่งศาลมาฝาก

 

สารบัญบทความ
1. หลักเกณฑ์การโอนเปลี่ยนเจ้าของรถกรณีโอนมรดกและไม่มีพินัยกรรม
2. เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้โอนรถกรณีเจ้าของเสียชีวิต (ไม่มีพินัยกรรม หรือคำสั่งศาล)
3. เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้โอนรถกรณีเจ้าของเสียชีวิต (มีคำสั่งศาล)
4. ขั้นตอนการโอนรถยนต์กรณีเจ้าของรถเสียชีวิต 
5. ขั้นตอนการขอสอบสวนการเป็นทายาทโดยธรรม
6. สถานที่ติดต่อแจ้งขอเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์รถยนต์


 

 

1. หลักเกณฑ์การโอนเปลี่ยนเจ้าของรถกรณีโอนมรดกและไม่มีพินัยกรรม

การโอนเปลี่ยนเจ้าของรถ คือ การโอนเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง แต่ในกรณีที่เจ้าของเสียชีวิตและไม่มีพินัยกรรม หรือคำสั่งศาลในการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกตามกฎหมายจะยังไม่สามารถโอนเปลี่ยนเจ้าของรถได้ เนื่องจากต้องดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกให้เรียบร้อยก่อน 

ทั้งนี้ หลังจากแต่งตั้งผู้จัดการมรดกตามกฎหมายแล้ว ต้องดำเนินการโอนย้ายกรรมสิทธิ์ภายใน 15 วันนับตั้งแต่ได้มีการลงลายมือชื่อและวันที่ในแบบคำขอโอนและรับโอน รวมถึงภาษีของรถยนต์จะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน หากภาษีของรถเหลือน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชำระภาษีรถประจำปีให้เรียบร้อยก่อน และในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถไปได้ สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ โดยผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ด้วย  

กลับสู่สารบัญบทความ

 

2. เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้โอนรถกรณีเจ้าของเสียชีวิต (ไม่มีพินัยกรรม หรือคำสั่งศาล)

หลักฐานที่ต้องใช้ในการโอนรถโดยการรับมรดกที่ไม่มีพินัยกรรม และไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ต้องใช้หนังสือรับรองผลการสอบปากคำทายาทจากสำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ โดยต้องมีเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
 
    • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
    • สำเนาหรือภาพถ่ายใบมรณบัตรของเจ้าของมรดก
    • หลักฐานประจำตัวผู้โอนหรือผู้รับโอน
    • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
    • หนังสือรับรองผลการสอบปากคำทายาทจากสำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอ

กลับสู่สารบัญบทความ

 

3. เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้โอนรถกรณีเจ้าของเสียชีวิต (มีคำสั่งศาล)

หลักฐานที่ใช้ในการโอนรถโดยคำสั่งศาลหรือคำพิพากษาของศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ต้องใช้เอกสารดังนี้

    • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
    • หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
    • หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน
    • หนังสือเจ้าของพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายให้โอนรถให้กับผู้รับโอน พร้อมทั้งบัญชี รายละเอียดของรถคันดังกล่าว

กลับสู่สารบัญบทความ

 

4. ขั้นตอนการโอนรถยนต์กรณีเจ้าของรถเสียชีวิต 

ขั้นตอนการโอนรถยนต์กรณีที่เจ้าของรถเสียชีวิต แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ 
    • กรณีมีพินัยกรรมหรือคำสั่งศาลให้เป็นผู้จัดการมรดก
    • กรณีที่ไม่มีพินัยกรรมหรือคำสั่งศาลให้เป็นผู้จัดการมรดกให้ทายาท (สามี, ภรรยา หรือบุตร) 

หากไม่มีเอกสารในข้อ 2) ให้ผู้ติดต่อดำเนินการเข้ามาขอรับหนังสือที่สำนักงานขนส่งเพื่อนำไปดำเนินการสอบปากคำทายาทและประกาศรับมรดกที่อำเภอที่ผู้ตายมีภูมิลำเนา โดยมีขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์กรณีเจ้าของเสียชีวิตดังนี้

    • นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่ฝ่ายตรวจสภาพรถ  ณ ที่ทำการของสำนักงานขนส่งเท่านั้น
    • ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อมหลักฐาน เช่น สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก ใบมรณะบัตรของเจ้าของรถ ผลการตรวจสอบรถ (ถ้ามี) และอื่นๆ 
    • ชำระเงินค่าธรรมเนียม
    • รอรับเอกสารคืน

ทั้งนี้ กรณีที่โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์จากการปิดบัญชีจากผู้ให้เช่าซื้อ (ไฟแนนซ์) ไปยังผู้เช่าซื้อ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองรถตามรายการจดทะเบียน ไม่ต้องตรวจสอบรถ และการโอนกรรมสิทธิ์รถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน (หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท)

กลับสู่สารบัญบทความ

 

5. ขั้นตอนการขอสอบสวนการเป็นทายาทโดยธรรม

สามารถดำเนินการการสอบสวนการเป็นทายาทโดยธรรม (ป.พ.พ.) กรณีไม่ได้ตั้งผู้จัดการมรดกหรือไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ เพื่อขอรับเอกสารประกอบการขอโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ได้โดยเริ่มติดต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานขนส่งเพื่อขอรับเอกสารจากสำนักงานขนส่ง และนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นประกอบคำขอสอบสวนการเป็นทายาทที่สำนักงานเขต หรืออำเภอ ทั้งนี้ อาจต้องมีการพาบุคคลที่ใกล้ชิดเข้าพบเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขต หรืออำเภอร่วมด้วยในฐานะพยาน จำนวน 2 คน เพื่อให้รายละเอียดความสัมพันธ์ของทายาทและผู้เสียชีวิต (เจ้าของกรรมสิทธิ์) โดยมีรายละเอียดประกอบการสอบสวนทายาทดังนี้

    • กรณีทายาทอยู่ต่างท้องที่หรือไม่สามารถสอบปากคำในท้องที่ของผู้ตายได้ ให้ทายาทดังกล่าวไปสอบปากคำต่อเจ้าหน้าที่ในต่างพื้นที่ได้
    • กรณีมีการโต้แย้งสิทธิระหว่างคู่สมรส ที่มีการจดทะเบียนสมรสซ้อนคู่สมรสที่ถูกละเมิดสิทธิจะต้องนำหลักฐานมาพิสูจน์สิทธิหรือแสดงคำสั่งศาลที่สั่งเพิกถอนการสมรสที่เป็นโมฆะนั้น
    • กรณีทายาทตายก่อน และทายาทดังกล่าวมีผู้สืบสายโลหิตให้ดำเนินการสอบสวนผู้สืบสายโลหิต โดยจัดทำ ป.ค.14 เพิ่มเติมด้วย

กลับสู่สารบัญบทความ

 

6. สถานที่ติดต่อแจ้งขอเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์รถยนต์

สามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 5 สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งในพื้นที่ที่ปรากฎในใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้

กลับสู่สารบัญบทความ

 

การโอนรถยนต์หรือทะเบียนรถในกรณีที่เจ้าของรถเสียชีวิตทั้งในรูปแบบที่มีหรือไม่มีพินัยกรรมหรือคำสั่งศาล สามารถเริ่มต้นสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องได้จากสำนักงานขนส่งประจำพื้นที่ หรือประจำจังหวัด
อย่าลืม!!! เมื่อโอนรถเรียบร้อยแล้ว แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกันภัยรถยนต์ให้เรียบร้อย
แล้วเลือกความคุ้มครองให้รถคุณด้วยประกันรถยนต์ตามเวลา ให้ความคุ้มครอง 6 และ 12 เดือน
ด้วยเบี้ยเบาๆ จ่ายสบาย ช่วยแบ่งเบาภาระในยามวิกฤต
เพื่อความอุ่นใจเมื่อออกเดินทาง เบี้ยเริ่มต้นที่ 969 บาท คลิก www.smk.co.th/premotor

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

- ประกันรถยนต์ : โอนรถในนามบริษัทมาเป็นส่วนบุคคลใช้เอกสารอะไรบ้าง?

- ประกันรถยนต์ : โอนรถไม่ยาก...ด้วยวิธีง่าย ๆ ดังนี้?