ข่าวสารและบทความ

วิธีการชำระเงิน / ขั้นตอนการติดต่อเคลม / ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน

วิธีการชำระเงิน / ขั้นตอนการติดต่อเคลม / ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน

***ระวัง!!! มีมิจฉาชีพไปหลอกขายประกัน เพื่อความมั่นใจขอให้ท่านโปรดชำระเบี้ยประกันโดยตรงกับบริษัทฯ และ เก็บหลักฐานไว้เพื่อการตรวจสอบทุกครั้ง หากมีข้อสงสัยสอบถามโทร. 1596 กด 2***

วิธีการชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินได้ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้

 • ชำระที่สำนักงานใหญ่ สินมั่นคง
 • ชำระที่สาขาสินมั่นคง
 • โอนผ่านธนาคาร
 • บัตรเครดิต
 1. ชำระเงินด้วยเงินสดหรือเช็ค ที่ บริษัท สินมั่นคงประกันภัยจำกัด (มหาชน) ได้ที่ 
  • สำนักงานใหญ่ (ถนนศรีนครินทร์) โทร. (02) 378-7000
  • สาขาศรีย่าน โทร (02) 2417955-8, FAX:(02) 2417959 
  • สาขาดอนเมือง โทร. (02) 5334050, (02) 5334053, (02) 5334059  FAX:(02) 5334036
  • สาขาบางแค โทร. (02) 4543960-6  FAX: (02) 4543967
  • สาขารัตนาธิเบศร์ โทร. (02) 5958011, (02) 5958030,(02) 5958032 FAX: (02) 5958039
  • สาขาชลบุรี โทร. (038) 791672-9  FAX : (038) 270363
  • สาขาพิษณุโลก โทร. (055) 216978-82  FAX : (055) 242239
  • สาขาเชียงใหม่ โทร. (053) 409410-8  FAX : (055) 409419
  • สาขาหาดใหญ่ โทร. (074) 343650-8  FAX : (074) 343657 (074) 343659
  • สาขาสุราษฎร์ธานี โทร. (044) 261795-803  FAX : (044) 261804
  • สาขานครปฐม โทร. (034) 284754-6  FAX : (034) 284758
  • สาขาขอนแก่น โทร. (043) 324720-7  FAX : (043) 324728
 2. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA , Master Card ได้ที่ สำนักงานใหญ่
 3. ชำระเงินด้วยวิธีการโอนเข้าบัญชีของบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ;
  •  ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพัฒนาการ (Br. No. 198) บัญชีกระแสรายวัน
   เลขที่ 198-3-04200-1 
  •  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 080-3-00250-2 (Tr.code :3650) 
  •  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพกรีฑา บัญชีกระแสรายวัน
   เลขที่ 307-0-00444-4
 4. ชำระเงินผ่านทาง www.scbeasy.com (ต้องสมัครเป็นสมาชิกของ scbeasy ก่อน)
  เลขที่บัญชีของ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย (080-3-00250-2) ,ชื่อลูกค้า (เป็นภาษาอังกฤษ) และ CUST_NO
  (จากเลขที่อ้างอิง ที่จะได้รับในหน้าถัดไป)
 5. ชำระเงินด้วย บริการจัดส่งและจัดเก็บเบี้ยประกันถึงบ้าน (เฉพาะภายในเขตกรุงเทพฯ)

ขั้นตอนการติดต่อเคลม สำหรับประกันภัยแต่ละประเภท มีรายละเอียด ดังนี้

 

ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน

ภาคบังคับ

1. ระยะเวลาในการขอรับค่าสินไหมทดแทน
    หลักการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 

    1. จ่ายภายใน 7 วัน นับแต่วันรับคำร้องขอ (ม.25)
    2. จ่ายเบื้องต้นไม่เกิน 30,000.-บาท กรณีบาดเจ็บ (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 12)
    3. จ่ายเบื้องต้นไม่เกิน 35,000.-บาท กรณีเสียชีวิต, สูญเสียชีวิต , สูญเสียอวัยวะ , ทุพพลภาพถาวร (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 12) 
    4. จ่ายเบื้องต้นไม่เกิน 65,000.-บาท กรณีบาดเจ็บ ต่อมาเสียชีวิตภายหลัง (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 12) 


กรณีจ่ายส่วนเกินเบื้องต้น  
    1. กรณีบาดเจ็บ จ่ายส่วนเกินให้ครบ 80,000.- บาท ตามใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาล + สถานีอนามัย
    2. กรณีเสียชีวิต,ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง , ทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวัยวะ จ่ายให้ครบ 500,000 บาท
    3. กรณีบาดเจ็บ ต่อมาเสียชีวิตภายหลัง จ่ายค่าบาดเจ็บตามใบเสร็จรับเงินไปแล้วเท่าไร ต้องจ่ายเพิ่มให้ครบ 500,000.-บาท
    4. การสูญเสียอวัยวะ 
       4.1  สูญเสียมือ 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือแขน 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า หรือขา 2 ข้าง หรือสายตา 2 ข้าง 
               (ตาบอด) อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป ไม่เกิน 500,000 บาท
        4.2  สูญเสียมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขน 1 ข้าง เท้า 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า หรือขา 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง 
               (ตาบอด) อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป ไม่เกิน 500,000 บาท
        4.3  หูหนวก เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถในการ สืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว (โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือนอย่างติดตัว) ไม่เกิน 250,000 บาท
        4.4  สูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว ไม่เกิน 200,000 บาท
    5. ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วัน ไม่เกิน 20 วัน ไม่เกิน 4,000 บาท
    6. จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสําหรับรายการข้อ 1,2,3,4 และ 5 รวมกันต้องไม่เกิน 504,000 บาท
    7. ต้องพิสูจน์แล้วว่าการเกิดเหตุ ผู้ขับขี่รถประกัน เป็นฝ่ายผิดก่อนจึงจะจ่ายส่วนเกินเบื้องต้นได้ แต่ถ้ามีประกันภัยทั้งสองฝ่าย ไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดเข้าหลักการสำรองจ่าย

 

2. เอกสารในการขอรับค่าสินไหม

1. ความเสียหายต่อร่างกาย
     1.1  ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
     1.2  สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่
           ทางราชการเป็นผู้ออกที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัยแล้วแต่กรณี
2. ความเสียหายต่อชีวิต
         2.1  สำเนามรณะบัตร
         2.2  สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะการประสบภัยจากรถ


ภาคสมัครใจ

1. ระยะเวลาในการขอรับค่าสินไหมทดแทน
     1.1 กรณีลูกค้าตั้งเบิกสำนักงานใหญ่

 • 1 - 10,000 บาท จ่ายทันที
 • 10,001 - 50,000 บาท นัดจ่ายภายใน 7 วัน
 • 50,001 - 100,000 บาท นัดจ่ายภายใน 10 วัน
 • 100,001 บาทขึ้นไป นัดจ่ายภายใน 14 วัน

     1.2 กรณีลูกค้าตั้งเบิกที่สาขาภูมิภาค 

 • 1-10,000 บาท จ่ายทันที
 • 10,001-50,000 บาท นัดจ่ายภายใน 7 วัน
 • 50,001-100,000 บาท นัดจ่ายภายใน 10 วัน
 • 100,001 บาทขึ้นไป นัดจ่ายภายใน 14 วัน

     1.3. ความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุ ตั้งแต่ 500,000 – 2,000,000 บาท ต่อรายส่วนเกินจาก 2,000,000 บาท บริษัทฯ จะร่วมชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

 

2. เอกสารในการขอรับค่าสินไหม

        2.1. ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี
        2.2. หลักฐานใบสั่งซ่อม
        2.3. หลักฐานใบเสนอราคา โดยผ่านการคุมราคาค่าซ่อมจากพนักงานประเมินราคาของบริษัท
        2.4. รูปถ่ายขั้นตอนการจัดซ่อมรถยนต์


การติดต่อบริษัทประกันวินาศภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน ดังนี้

     1. เมื่อมีปัญหาการบริการ โทร. 1596 กด 6 หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน
     2. เมื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้ว หน่วยรับเรื่องร้องเรียนจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด
          2.1   ในกรณีเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ง่ายโดยบริษัทฯเอง บริษัทฯจะแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 2 ชั่วโมง
          2.2   ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ร้านอะไหล่ หรือ อู่ เป็นต้น บริษัทฯจะติดต่อ
                  กลับอย่างช้าภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อแจ้งผลการแก้ไข

 

กระบวนการทบทวนผลการพิจารณาชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

ขั้นตอนการดำเนินการลงทะเบียนและส่งเรื่องร้องเรียน

     1. รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด
     2. จัดการข้อร้องเรียนที่จะต้องพิจารณาซับซ้อน เช่น ปัญหาที่ต้องตีความตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ขัดแย้งในข้อกฎหมาย เป็นต้น
     3. จัดการข้อร้องเรียนที่ผู้ร้องมีความประสงค์ที่จะให้คณะกรรมการร้องเรียนและสินไหมทดแทนพิจารณา
     4. ทบทวนผลการพิจารณาชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยทบทวนให้แล้วเสร็จภายในระยะที่บริษัทฯ กำหนด แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวนหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
     5. แจ้งผู้ขอให้ทบทวนระบุเหตุแห่งการยืนยันผลของการปฏิเสธพร้อมข้อกฎหมายหรือเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทฯ แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ตอบรับหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์